Svatí Cyril a Metoděj, apoštolé a učitelé Slovanů

Stránka
věnovaná cyrilometodějství,
sv. knížeti Rostislavovi Moravskému
a počátkům křesťanství v našich zemích

Řecká ikona sv. Cyrila a Metoděje (kliknutím si ji zobrazíte ve větší velikosti)

Hymny sv. Cyrilu a Metoději, apoštolům Slovanů:
Tropar –
Apoštolům rovní, a slovanských zemí učitelé,
Cyrile a Metoději v Bohu moudří,
Vládce všech proste,
aby všecky národy slovanské,
sjednotil v Pravoslaví a jednomyslnosti
světu pokoj daroval a spasil duše naše.

Kondak –
Uctěme posvátnou dvojici našich osvětitelů,
kteří nám přeložením Božských Písem
otevřeli pramen bohopoznání,
z něhož až do dneška hojně čerpáme
a blahoslavíme vás, Cyrile a Metoději,
kteří stojíte před trůnem Nejvyššího
a vroucně se modlíte za duše naše.


Cyrilometodějský rozcestník

Solunští bratři přišli na Velkou Moravu na žádost sv. knížete Rostislava Moravského na jaře roku 863. Podle tradičního data jejich příchodu a zahájení slavného misijního díla slaví pravoslavní jejich svátek každoročně dne 11. května (podle pravoslavného církevního kalendária, tj. 24. května dle současného občanského kalendáře).

V době příchodů soluňských apoštolů nosil sv. Cyril ještě jméno Konstantin (jméno Cyril přijal až těsně před smrtí při přijímání velkých mnišských slibů – tzv. „velké schimy“). Sv. Cyril – Konstantin byl podle názoru pravoslavných historiků (a v souladu se starou východní tradicí) v čase příchodu na Moravu pravděpodobně v hodnosti biskupa; jeho starší bratr Metoděj se vypravil z Byzance na Moravu jsa nejspíše diakonem. Zvláštní svátek sv. Cyrila slavíme v den jeho blaženého zesnutí 14. února (dle církevního kalendária; tj. 27. února dle občanského kalendáře) (zemřel r. 869 při návštěvě Říma).

Svatý biskup Metoděj, arcibiskup moravský, přijal biskupské svěcení od římského papeže po zesnutí sv. Cyrila. Zvláštní den ke slavení jeho památky Církev určila taktéž na den jeho zesnutí v Pánu: 6. dubna (dle círk. kalend.; tj. 19. dubna dle obč. kalend.) (r. 885 na Moravě).

Dílo svatých bratří mělo význam nejen pro Moravany a potažmo i pro Čechy, ale pro celý slovanský svět. Jejich práce se nesmazatelně zapsala do dějin našich i slovanského světa, avšak především vytvořila pevné duchovní základy pro pěstování pravoslavné křesťanské víry, jimiž se ani nejlítějším nepřátelům Pravoslaví nepodařilo otřást. Jakkoliv byla pravoslavná víra po tisíc let s pomocí veškeré světské moci zahlazována, přesto při první příležitosti z kořene zasazeného svatými Soluňany vždy vyraší nová svěží ratolest. Pravoslaví bylo likvidováno a drceno jak u nás tak i na Balkáně, kam se odebrali zasadit cyrilometodějskou setbu vyhnaní učedníci a nástupci sv. Metoděje, leč díky zvláštnímu požehnání a nebeské ochraně se žádnému ani sebemocnějšímu nepříteli nepodařilo natrvalo udusit tuto tajemnou révu, jejíž kořen zde cyrilometodějci zasadili a na níž nás naroubovali...
Kanonisační ikona knížete Rostislava Moravského (ikonu napsal Lubomír Kupec)

Modlitební vzývání sv. Rostislava
(z posvátných hymnů):
Tropar –
Prvý mezi knížaty národa svého,
Bohem byv nabádán
zatoužil jsi zanechati sloužení modlám
a v pravé víře poznávati Boha živého
prozřetelně pečujícího o lid svůj.
Moravský kníže Rostislave,
požehnán jsi byl světci Cyrilem a Metodějem,
kteří velikou lásku projevili k lidu slovanskému,
pros za nás v příbytcích Otce nebeského,
aby spasil duše naše.

Kondak –
Celým srdcem svým i duší Boha sis zamiloval.
Hle, pozval jsi moudré učitele z Konstantinova města,
kteří lid tvůj zákonu Božímu
a svatým Písmům naučili s pomocí Boží.
Z jimi přeložených knih pak i my vzděláni jsouce,
Bohu díky vzdáváme,
že nezůstali jsme v nevědomosti,
ale poučeni jsme,co je vůle Boží
a jak spasiti duše své
a získati nekonečný život v nebesích
na přímluvy tvé, kníže Rostislave.

Statě a články o svatém Rostislavovi,
knížeti velkomoravském


Další články a statě
dotýkající se raných dob křesťanství v našich zemíchOdkazy na související stránky:

Rozcestník: Historická cesta Pravoslaví u nás

Další svatí, kteří patří do okruhu cyrilometodějského - viz stránku: Životy místních svatých

Stránka věnovaná sv. biskupu mučedníkovi Gorazdu II. (po tisíci letech nástupci sv. Metoděje v českých zemích)

Husitská stránka

Webová stránka věnovaná cyrilometodějskému výročí slavenému v Mikulčicích v r. 2013<-<-Skok na Homepage

NAVRCHOLU.cz