Jeho svatost patriarcha Alexij II. navštívil Bělehrad (20. 4. 1999)

V Bělehradě vykonal Božskou liturgii spolu s Jeho svatostí patriarchou srbským Pavlem, spolusloužilo mnoho hierarchů a duchovenstvo obou církví. Na dobu liturgie připadla Radonice. Byla vykonána modlitba za oběti válečných akcí na území Jugoslávie.

Do velkého vchodu se bohoslužba konala ve stavěném chrámu sv. Sávy, a potom na náměstí před chrámem za účasti nesmírného množství lidu.

Událo se setkání a rozhovor patriarchy Alexije II. s prezidentem Jugoslávie i vůdcem kosovských Albánců Ibrahimem Rugovou. Patriarcha moskevský měl dále bratrský rozhovor s patriarchou Pavlem a ostatními členy synodu Srbské pravoslavné církve.

Byly posuzovány cesty k vyřešení situace v Kosovu a kolem něj. Byl dosažen vysoký stupeň vzájemného pochopení a zvláště ve vztahu k nutnosti aktivizace mírotvorného úsilí... jehož cílem je brzké ukončení všech vojenských akcí a zabezpečení zákonných práv všech lidí obývajících Kosovo a Jugoslávii nezávisle na jejich národnosti nebo věrovyznání.


Slovo patriarchy moskevského
a celé Rusi Alexije II. po Božské liturgii
v Bělehradě 20. dubna 1999

Vaše svatosti patriarcho Pavle. Přeosvícení arcipastýřové, drazí v Pánu otcové, bratři a sestry! Vstal z mrtvých Kristus!

Opět přišla Pascha do posvátné srbské země. Nedávno jsme - po kolikáté již? - slyšeli v chrámech slova sv. Jana Zlatoústého: "Nikdo ať se nebojí smrti, neboť osvobodila nás smrt Spasitelova." ... Nikdo nemůže zastínit tuto radost - dokonce ani utrpení a ničení, jež vládnou kolem, dokonce ani bakchanálie hříchu, které byly počaty zlou vůlí v předvečer svatých dnů a konány jsou dodnes.

Jsme svědky volající nepravosti: několik mocných a bohatých států, směle se považujících za celosvětová měřítka dobra a zla, popírají vůli národa, který si přeje žít jinak. Bomby a rakety se nesypou na tuto zemi, aby někoho chránily. Vojenské akce NATO mají jiný cíl: zničit poválečné světové uspořádání zaplacené mohou krví, vnutit lidem cizí jim řád založený na diktátu hrubé síly.

Avšak nespravedlnost a pokrytectví nikdy nezvítězí. Vždyť, jak praví dávné rčení: "Ne v síle, ale v pravdě je Bůh." Ať síla protivníka převažuje, na naší straně je však pomoc Boží a příklad všech historických příkladů. Připomeňme ten nejtěžší příklad - 2. světová válka. Pamatujme na slova Pána: "Má síla se projevuje ve slabosti" (2. Kor 12,9); "Budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat, avšak váš pláč se obrátí v radost" (Jan 16,20).

Nyní na prahu třetího tisíciletí od Narození Kristova, musíme pochopit, že válka nemůže v žádném případě být řešením žádných problémů; pouze je mnohokrát znásobí, o čemž svědčí dramatická zkušenost právě odcházejícího století. Pouze dobrá vůle, namířená k míru, k dosažení svobodného a důstojného života pro všechny, bez ohledu na národnost, víru a politické názory, může zastavit krveprolití a uchránit celistvost vaší otčiny.

Jen spravedlivý mír může být trvalý. Dnes vás prosím: učiňte vše, aby národy poznaly dobrotu vašich srdcí, aby dávné Kosovo - historická svatá země srbského lidu - nebyla více poskvrňována bratrovraždou. Pomozte pokojným lidem dobré vůle, kteří opustili své domy a budou se tam vracet. Učiňte, aby usmíření a dohoda zvítězily. Pak vás nikdo nebude moci obvinit z hříchů, aby si ospravedlnil vlastní hřích.

...Modlíme se za všechny mnohé oběti krveprolití: syny a dcery srbského národa a všech jiných národů obývajících Jugoslávii, za pravoslavné křesťany i věřící jiných náboženství a vyznání i za lidi nevěřící...

Vznáším své modlitby za ty, kteří přišli o zdraví, krev i důstojnost, za ty, kdo byli vyhnáni ze svých domů. Nechť jim Pán obváže rány a pomůže jim získat, co ztratili.

Mojí vroucí modlitbou je, aby byl nastolen mír ve vaší překrásné zemi. S nadějí na Boží pomoc opět a opět vyzývám představitele států NATO i Federativní republiky Jugoslávie ukončit všechny vojenské akce a načít s mírovým procesem. Vydávám svědectví: Ruská pravoslavná církev s svým mnohamilionovým stádcem stejně jako jiní lidé dobré vůle po celém světě je připravena všemi způsoby pomoci k usmíření.

Věřím, že se na této zemi naplní prorocká slova žalmisty: "Hospodin dává lidu svému sílu, Hospodin žehná lidu svému pokojem" (žalm 28,11).

Jako svědectví o tom, že Ruská pravoslavná církev se modlí za trpící národ Jugoslávie, že svatí kteří se proslavili na ruské zemí, jsou, jak věřím, přímluvci za vás, chtěl bych vám odevzdat tuto ikonu sv. Serafíma Sarovského s částečkou jeho svatých ostatků. Sv. Serafím Sarovský říkal: "Získej pokojného ducha, a tisíce kolem tebe budou spaseny." Dej Bože, aby skrze jeho svaté modlitby byl darován lidu Jugoslávie pokoj a usmíření.

Dnes jsme vykonali Božskou liturgii za účasti množství pravoslavného srbského lidu. Chtěl bych předat také eucharistické nádoby (tj. liturgický kalich apod.), aby v nich byla konána Božská Eucharistie v tomto velikém chrámu sv. Sávy a vydávaly svědectví o lásce Ruské pravoslavné církve k Srbské pravoslavné církvi. Naše dnešní spolusloužení... je svědectvím o tom, že jsme v neustálé modlitební jednotě.

Se svátkem Světlého Vzkříšení Kristova zdravím vás všechny, drazí bratři a sestry.
Christos voskrese!
Stránka s texty na okraj situace v Jugoslávii


Výzvy a poselství moskevského patriarchátu Ruské pravoslavné církve

List patriarchy moskevského Alexije II. patriarchovi srbskému Pavlu<-Skok na seznam »za dveřmi«    <-<-Skok na Homepage