List Jeho svatosti patriarchy moskevského a celé Rusi Alexije II. Jeho svatosti patriarchu srbskému Pavlu

(ze 25. března 1999)

Vaše svatosti, v Pánu milovaný spolubratře a spoluslužebníku u Božího oltáře!

Celá Ruská pravoslavná církev s hluboce soucitnou bolestí přijala zprávu o bombardování území pro pravoslavné Rusi bratrské republiky Jugoslávie. Opět je na mnohotrpící srbské zemi prolévána krev pokojných obyvatel, umírají ti nejbezbrannější - starci, ženy, děti. Hrubou vojenskou silou jsou ničeny domy, průmyslové objekty, kulturní památky, v průběhu věků starostlivě opatrované srbským národem. Bez ohledu na protesty mnohých lidí zdravého rozumu, hrubý pragmatismus vojenských politiků NATO převládl nad odpovědným rozmyslem a trpělivostí, a důslednou diplomatickou prací na pokojném vyřešení kosovského problému. Jenom věřící srdce ví, že krev nevinných obětí volá k Bohu a Bůh nikdy nebývá posmíván. Žádné dobré cíle nemohou být dosaženy zlými prostředky!

Pro pravoslavné Srby je Kosovo nejen zeměpisným místem na mapě, nýbrž svatyně otčiny, zemí, na níž jsou rozmístěny starobylé chrámy a monastýry mající nepomíjející duchovní i kulturní význam. Ruská pravoslavná církev je hluboce solidární s postavením hierarchie bratrské Srbské pravoslavné církve k nepřijatelnosti řešení kosovské krize vojenskými prostředky NATO, neboť tento konflikt není jen územní. Podstatnou roli při jeho spravedlivém rozřešení hraje chápavé ohodnocení národnostních, náboženských, etnických, psychologických i duchovních faktorů kosovského nepřátelství, a nás hluboce zarmucuje že v procesu rozhovorů se na tyto okolnosti ne vždy bral zřetel a prioritu nad spravedlností a následování Boží Pravdy měly momentální politické cíle.

Vaše svatosti! Za celou Ruskou pravoslavnou církev vydávám svědectví Vám i celé Srbské pravoslavné církvi o naší bratrské podpoře a lásce. Naši arcipastýřové a pastýřové, mniši i prostí světští křesťané sjednocují své úsilí v modlitebních prosbách k Pánu za trpící srbské bratry i sestry, za všechny nevinně trpící v srbské zemi. Obracíme své modlitební zraky k Ochránkyni rodu křesťanského, k přesvaté Vládkyni naší, Bohorodici a ke všem svatým, aby všemohoucí Bůh svým spravedlivým soudem a nevýslovným milosrdenstvím odejmul utrpení od srbské země, aby dal nám všem "chodit před tváří Pána na zemi živých" (Ž 114,8).

Z celého srdce prosím Vaši svatost, abyste předal trpícímu stádci Srbské pravoslavné církvi ujištění o naší podpoře, lásce a pevné víře, že úsilím všech, kdo mají zdravý rozum, zavládne nakonec dlouho očekávaný mír ve vaší otčině a my všichni s radostnou oslavou zvoláme slovy proroka Isaiáše: "Hle, Bůh náš! V něho jsme doufali a On nás zachránil! Hle na Pána, na Něho jsme složili svou naději, radujme se a veselme se ze spasení Jeho!" (Is 25,9)

S bratrskou láskou v Pánu

+ Alexij, patriarcha moskevský a celé Rusi
Stránka s texty na okraj situace v Jugoslávii

<-Skok na seznam »za dveřmi«    <-<-Skok na Homepage