Výklad ikony sv. Gorazda - vítězství nad nacismem

O ikoně novomučedníka sv. Gorazda,
která symbolicky zobrazuje
duchovní zápas s ďáblem


Ikona Svatý novomučedník biskup Gorazd s druhy
(Dodatečně upraveno doplněním svatozáří právě svatořečených druhů
a vysvětlujícím nadpisem „nacismus“ nad „hadem“)

V listopadu roku 2018 byla po dohodě s otcem prot. V. J. do katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje poslána reprodukce ikony Svatý novomučedník biskup Gorazd s druhy a současně autorka ikony Jana Baudišová požádala Jeho Vysokopřeosvícenost vladyku Michala, arcibiskupa pražského, o požehnání k jejímu nainstalování v tomto chrámu. Vladyka Michal doporučil její umístění v prostorech přiléhajících k chrámu. Koncem ledna 2019 obdržel Jeho Přeosvícenost vladyka Izaiáš, biskup šumperský, od Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Michala posudek ikony od otce V. J., a dne 2. 2. 2019 nám jej vladyka Izaiáš zaslal spolu s žádostí, abychom se k němu vyjádřili. Naše stanovisko k posudku vypracovanému prot. V. J. je víceméně nesouhlasné, a to jsme v našem komentáři zdůvodnili. Protože komentář ke kompozici ikony by snad mohl být zajímavý i pro širší veřejnost, zvláště pro ty, kteří se s podobnou ikonou zatím nesetkali, uvádíme zde text našeho komentáře.

* * *

Ikona Svatý novomučedník biskup Gorazd s druhy zobrazuje svatého novomučeníka biskupa Gorazda v biskupské mantii, jak svou biskupskou berlou symbolicky zneškodňuje nacistu v podobě hada.

Ikona znázorňuje, že biskup Gorazd svým utrpením a mučednickou smrtí zvítězil nad svými mučiteli, což je na ikoně také přímo napsáno - napravo od postavy svatého vladyky je umístěn nápis: "Utrpením svým přemohl jsi nepřítele" (viz litijní stichiru na Sláva ze služby sv. Gorazdovi: „...oslavme Kristova světitele, který vírou v Krista přemohl své mučitele, pohrdl časným žitím a život věčný získal.“)

Prot. V. J. píše: „Jediný vážný problém s ikonou je ten, že zobrazuje postavu pod vladykou Gorazdem, která je zřejmě Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich byl člověkem a ne satanem, což znamená, že má naději tak jako každý na spásu a bude souzen Božím soudem. Z ikony má však pozorovatel pocit, že se jedná o jakési splynutí Hedricha se satanem (zde jako had či příšera), což by naznačovalo, že Heydrich není člověkem a nemá naději na spásu (přesněji již byl souzen jako zlý člověk a zatracen), co by nebylo přesné. V pravoslavné tradici se satan a zlo zobrazuje sice často antropomorficky či zoo graficky, ale vždy abstraktně bez identifikace s konkrétním či historickým člověkem. I kdyby postava na ikoně nebyla Reinhard Heydrich i tak nacistická uniforma je zavádějící a konkretizuje věci.“

Zobrazeného nacistu (který symbolizuje nacismus jako takový) biskup Gorazd na ikoně přemáhá svou biskupskou berlou, což vyjadřuje, že vítězí duchovně a ne fyzicky. Sama biskupská berla je znakem duchovního vítězství Krista nad peklem, což je znázorněno na biskupských berlách dvěma hady na jejich horním konci, přičemž oba hady symbolicky přemáhá znamení kříže umístěné centrálně na vrcholu biskupské berly (viz zde ukázky ikony vpravo):


Výjev zneškodnění nacismu v podobě hada je pojednán způsobem, který se vyhýbá naturalismu nebo drastičnosti. V biblické knize Apokalypsa nicméně nacházíme přísný rozsudek nad těmi, kdo slouží zlu: Národy se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro tvé služebníky, proroky a svaté i pro všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i veliké, přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem (Zjevení Janovo 11,18).

Kompozice ikony svatého Gorazda je částečně inspirována také ikonou svatého Jiří. Podobně však jako na ikoně svatého Jiří není zobrazený drak samotným ďáblem, ani na ikoně svatého Gorazda přemáhajícího nacismus znázorněný hadem tento had není samotný satan. Nacismus je zde takto charakterizován jako zvrácená ideologie nepřátelská Božímu řádu, která je inspirována zlem. Její stoupenci - nacisté - jsou ďáblem svedená lidská stvoření, které zde na zemi pokazilo svou cestu, propůjčilo se konání zla a tímto způsobem sloužilo ďáblovým záměrům, připodobnilo se mu. Vzhledem k tomu, že křesťanství je službou Bohu a zápasem proti ďáblu, je právem a dokonce i povinnost křesťana zápasit se zlem. Samo křesťanství je charakterizováno duchovním zápasem proti zlu.

Na ikonách se v pravoslavné tradici vyskytuje zobrazení zla v podobě osob, které mají podobu typickou pro pachatele či nositele tohoto konkrétního projevu zla, či pro hubitele pravoslavných křesťanů nebo obecně nepřátel církve (např. najdeme osobu vypadající jako Turek - pro výjevy z doby osmanského jha, nebo Araba, nebo žida na obrazech mučení a ukřižování Páně, ruského bolševika - čekisty na ikonách ruských novomučedníků apod.)

* * *

Úvaha, zda prostřednictvím této ikony není příliš odsuzován Reinhard Heydrich, se jeví ve světle jeho činů (fašistické řádění, vraždění, připravování vysídlení a genocidy našeho národa) jako nemístné. (A snad by taková opatrnost vůči památce „kata českého národa“ mohla připadat někomu i urážlivě vůči památce obětí a všem, kteří zakusili hrůzy heydrichiády.)

Podezření, že by snad ikona mohla byť jen náznakem zobrazovat fyzickou likvidaci osoby Heydricha nebo nějakého konkrétního nacisty rukou sv. Gorazda, není na místě především z následujících důvodů:
1.) Duchovní osoby (kněží, biskupové) nesmí do brát do svých rukou zbraně - ani proti lidem ani za účelem lovu zvěře (ač jsou tu jisté výjimky).
2.) Život svatého vladyky je dobře historicky zdokumentován a všichni víme, že proti nikomu nebral do svých rukou zbraň.
3.) Všichni křesťané jsou poučeni Písmem svatým, které jasně praví: „Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje´ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte.“ (Efezským 6,12-15)

Prot. V. J. dále píše: „Je otázkou, zdali satan sám nemá naději na spásu a zobrazování zla již v podobě jakési zoologie vzbuzuje dojem o nenávratnosti stavu věci.“

Argument založený na teologii tzv. apokatastáze (tj. že nakonec budou spaseni všichni včetně ďábla) nelze brát jako všeobecně přijímaný. Tento názor je chápán z pohledu pravoslavného učení spíše jako origenestický omyl, odmítnutý církví. Oficiální a všeobecné přijímané učení je založeno na biblické knize Zjevení, kde se hovoří o tom, že ti, kdo slouží ďáblu svými zlými skutky, budou spolu s ním také odsouzeni k věčným mukám.

Učení Origena připomínáná hinduistické učení o reikarnaci (učení o koloběhu duší, cyklickém času a o spáse dokonce i démonů a satana) - bylo oficiálně prohlášeno za blud na V. všeobecném sněmu v r. 553, což bylo potvrzeno na VI. všeobecném sněmu.

* * *

Prot. V. J. také píše: „Je nutné popřemýšlet o souvislostech. Reinhard Heydrich byl zabitý parašutisty a ne vladykou Gorazdem. Vladyka Gorazd ukryl bojovníky a byl popraven a mučen, ale ne Reinhardem Heydrichem... Není světec ve stylu svatého Jiřího nebo podobně, kdy tito světci jsou známí tím, že konkrétně bojovali proti jakési formě zla atd.“

Nacista v podobě hada zde nezobrazuje žádného konkrétního člověka, ani např. Reinharda Heydricha. Výložky na uniformě neodpovídají Heydrichově hodnosti (evokují obecně příslušníka SS jako symbolu nacismu) a ani tvář není zobrazena podle podoby tohoto konkrétního člověka. Jde o zosobnění nacismu jako takového. (Na reprodukci ikony byl proto nad hadovitou postavu doplněn vysvětlující nápis „nacismus“.)

Had nacismu je umístěn nad propastí podobnou podsvětí, jak je zobrazována na ikoně Spasitelova Sestoupení do pekla, jež je jedna z nejdůležitějších součástí ikonografie Kristova vzkříšení. Podobně jako na ikoně Vzkříšení Páně vidíme v černé propasti pekla ostré a nebezpečné nástroje schopné způsobovat utrpení, tak na naší ikoně vidíme v bezedné propasti podsvětí zbraně jakožto nástroje šíření zla a utrpení, které nacisté rozpoutali, a jež jsou vlastní peklu.

Po boku vladyky Gorazda (vlevo) stojí tři lidé, jeho druzi v boji s nacismem: zleva Jan Sonnevend, otec Václav Čikl a otec Vladimír Petřek, kteří byli také svatořečeni. Po vladykově pravé straně je na pozadí zobrazen katedrální chrám svatých Cyrila a Metoděje, kde se odehrál statečný čin našich kněží a věřících související s atentátem na Reinharda Heydricha a kde zahynuli parašutisté, kteří atentát provedli.


Prot. V. J. dále píše: „Snad i bylo lepší zobrazovat vladyku v biskupské mitře a (liturgickém) rouchu.“

Vladyka Gorazd je na ikoně zobrazen v biskupské mantii, což je jeden ze způsobů, jak se biskupové na ikonách zobrazují - viz např. tyto ikony vpravo:

* * *

Ikona Svatý novomučedník biskup Gorazd vznikla roku 2013 pro kapli svatých Václava a Ludmily v Jihlavě, v ikonopisné dílně Jany Baudišové na objednávku farního duchovního správce prot. Jana Baudiše, který je také hlavním autorem její kompozice. Je obecně kladně přijímána jak u nás, tak v zahraničí, včetně např. významného řeckého monastýru svatého Nikodima Svatohorce, který je častým cílem českých a moravských pravoslavných poutníků a s nímž je také jihlavská církevní obec v kontaktu. Je nutno si uvědomit, že mnohé ikony v určité době vznikly jako reakce církve na svaté zápasy mučedníků a asketů za pravdu. Byly ve své době také nové svou koncepcí. Důležitější než to, zda je ikona zhotovena podle již existujícího ikonopisného vzoru a již existující kompozice, je, zda je teologicky a kanonicky správná.


Naše ikona má svou obdobu v gruzínské ikoně svatého Gabriela (Urgebadze) Samtamvrijského, který trpěl od bolševiků; podobně jako náš svatý biskup Gorazd byl mučen a stal se tak vyznavačem Kristovým. Zde ovšem je výjev pojat s větším naturalismem. (Obě - naše i gruzínská - ikony vznikly v podobné době a zcela nezávisle na sobě.)

Současná gruzínská ikona sv. Gabriela Samtamvrijského (zobrazen had s lidskou tváří, jehož sv. Gabriel zabíjí křížem jako kopím). Ikona je v ženském monastýru v Gruzii (had prý symbolizuje Lenina).

Pokud bude v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje nebo v přilehlých prostorách reprodukce ikony Svatého novomučedníka biskupa Gorazda s druhy nainstalována, navrhujeme, aby byla opatřena výkladovou popiskou, aby se předešlo případným nedorozuměním.

P.S.

V současnosti je ikona součástí intériéru domovního chrámu sv. Václava a Ludmily v Jihlavě

V Jihlavě dne 7. 2. 2019

Vypracovali: prot. Jan Baudiš a Jana Baudišová

Zpět na rozcestník „Ikony a hudba“


<-<- Skok na Homepage

NAVRCHOLU.cz