Svatí mučedníci
Rafael, Mikuláš a Irina
z ostrova Mytiliny

Ikona svatých

Ikona svatých Rafaila, Nikolaose a Irini

(kliknutím sem si zobrazíte jinou a ve větší velikosti. A zde je soubor s ikonou o dostatečném rozlišení pro vytištění.)

Stále se objevují nová osobní svědectví důvěryhodných lidí o nadpřirozených jevech u obce Karia, blízko lázeňského města Thermis na ostrově Mytiliny v Řecku. Hlavní postavou všech těchto zjevení je svatý mučedník Rafael. Turci jej umučili 9. dubna 1463. Svatý Rafael, občanským jménem Georgios Laskavidis, pocházel z ostrova Ithaka. Jeho rodiče, Dionisios a Marie, byli hluboce věřící lidé. Vychovali jej v křesťanské víře a dostalo se mu i širokého vzdělání. V mladém věku pak přijal monašství s novým jménem Rafael.

V chrámu svatého Dimitrie Lumpardiarise v Athénách byl později rukopoložen na presbytera a ustanoven archimandritou ekumenického patriarchátu v Konstantinopoli. Protože vynikal nevšední horlivostí a měl velké vzdělání, byl vybrán do delegace, vyslané do francouzského Morlaix, památného města s bohatou církevní tradicí, na teologickou konferenci. Zde započalo jeho přátelství s Mikulášem, mladým studentem ze Soluně, kterého rodiče poslali do Morlaix studovat na universitu. Mikuláš byl v krátké době rukopoložen na diakona. Jejich vzájemné přátelství a oddanost byly tak veliké, že se již nikdy nerozešli.

Dobytí Konstantinopole Turky a následný pád Byzance roku 1454 je zastihl v Thrakii. O rok později odpluli z thráckého přístavu spolu s množstvím uprchlíků na ostrov Mytiliny, protože tento ostrov byl ještě svobodný. Vylodili se v malém přístavu Thermis a vyhledali místo, kde by mohli pokračovat ve svém bohulibém duchovním díle. Jako nejvhodnější se jim zdál být monastýr Narození Přesvaté Bohorodice na vrchu u obce Karia. Byl to původně ženský monastýr, zničený piráty roku 1325. Jedna bohabojná žena z ostrova, jménem Melpomeni, jako výraz vděčnosti Přesvaté Bohorodici postavila nad troskami zbořeného ženského monastýru jiný monastýr, ve kterém přebýval monach Rubim. Poslala tam svého syna, aby se o monastýr staral, neboť jej jako chlapce vyléčily přímluvy Matky Boží. Pod vedením Rafaela se tam ustavilo malé bratrstvo. Když zemřel Rubim, jeho místo zaujal monach jménem Stavros. Po dalších 9 let žili všichni v míru a jednotě. Mytiliny byly svobodné. Janované, kterým ostrov patřil, platili tribut (daň) sultánovi, a proto nechávali Turci ostrov zatím na pokoji. V roce 1462 však po 17 denním obléhání Mytiliny dobyli i přes udatný odpor jejich obyvatel. K monastýru u města Thermis přišli Turci až v dubnu 1463. Obyvatelé Thermis utekli na horu u obce Karia. Učitel Theodoros a starosta vesnice Vasilios s rodinou se ukryli v monastýru.

Na Velký čtvrtek konal Rafael bohoslužby naposledy. Následujícího dne Turci vtrhli do monastýru a zajali Rafaela a Mikuláše i starostovu rodinu a učitele. Ostatní, ukryté na hoře, nevypátrali. Turci začali zajatce mučit, aby jim prozradili místo úkrytu dalších obyvatel Thermis. Svaté Irině, dvanáctileté dceři starosty, nejprve před zraky rodičů uřízli ruku a potom ji pálili v hliněném sudu. Její rodiče, Vasilia a Marii, jakož i učitele Theodora přivázali ke stromu a utloukli k smrti. Svatého Rafaela přivlekli za vlasy a vousy, přivázali hlavou dolů na jeden strom a probodali jeho tělo noži a oštěpy. Svatý Mikuláš, uvázaný hlavou dolů na jiném stromě, byl při pohledu na mučení svého věrného druha Rafaela raněn mrtvicí. Potom Turci monastýr zapálili a odtáhli.

Druhý den přišli bohabojní křesťané spolu s duchovním správcem, presbyterem Akindinem a mnichem Stavrosem, jenž se zachránil, k troskám monastýru a pohřbili svaté mučedníky. Svatého Rafaela do prostoru vypáleného chrámu, ostatní na jeho nádvoří.

Celá řada událostí, které Božím zásahem následovaly, způsobila objevení svatých ostatků novomučedníků. Díky zjevení svatého Rafaela a jeho označení hrobu svatého Mikuláše byly ostatky všech svatých mučedníků nalezeny. Pravost ostatků dokládají další nálezy: olověná pečeť ze 14. století, patriarší razítko z Byzance, nádoba, ve které byla umučena svatá Irina, hrob učitele, dva hroby starosty a jeho dcery svaté Iriny i s jejími zuhelnatělými ostatky. Krom toho byly nalezeny ruiny vypáleného chrámu i různé historické předměty z hlíny jako nádoby, hrnce, kadidelnice a další předměty s vyrytým křížem. Dodatečně se našly zlomky nástěnných maleb, které chronologicky spadají do doby, kdy svatí mučedníci žili. Svatý Rafael označil také místo, kde zůstala jeho čelist, vytržená běsnícími mučiteli, kterou ti, kteří jej přišli tajně pohřbít, nenašli. Později byl na základě zjevení svatého Rafaela nalezen hrob igumenie monastýru Panny Marie, kterou v roce 1235 umučili s ostatními sestrami piráti. Ti jí tehdy vbili do hlavy a do těla velké hřeby, které byly nalezeny a uloženy spolu s jejími ostatky. Svatý Rafael dále pomohl objevit trosky staré kaple a mohutné zdi, která patřila k velkému chrámu, zničenému piráty.

Dále svatý Rafael vyjevil i další okolnosti své mučednické smrti, jakož i den, kdy se vše odehrálo. Obyvatelé Thermis uctívají každoročně památku umučených v úterý Diakenysimu (ve zvláštní svátek Přesvaté Bohorodice), tedy přesně téhož dne, kdy v roce 1463 svatí mučedníci trpěli.

O 500 let později, v roce 1962, byl na památných místech u obce Karia založen nový ženský monastýr nesoucí jméno svatého Rafaela. Stalo se tak na přání samotného svatého Rafaela, kterého mezitím Církev svatořečila i spolu s mučedníkem Mikulášem a mučednicí Irinou.

Podle svědectví z častých zjevení byl svatý Rafael vysoký, s prošedivělými vlasy a vousy. Majestátnost jeho postavy mu dodávala duchovní krásu a božský vzhled. Svatý Mikuláš byl nižší postavy, měl světlejší vlasy, byl mladšího vzezření než svatý Rafael, s krátkými vousy, vždy plný nesmírné laskavosti. Nosil monašský oděv nebo roucho diakona. Svatá Irina, dvanáctiletá dívka, byla oblečena v bílém a s vlasy rozčesanými do copů. Podivuhodná pomoc svatého Rafaela doprovázela obtížné a namáhavé dílo celkové rekonstrukce monastýru. K jeho realisaci bylo zapotřebí ohromné obětavosti, každodenní namáhavé práce a nákladů, které by nebylo možno pokrýt, nebýt příspěvků věřících, trpělivosti a víry, pokoje v duši a modliteb. Tento malý zázrak se stal skutečností. Hlavní monastýrský chrám byl zbudován na památku svatého Rafaela nad jeho hrobem. Svaté ostatky mučedníka byly uložené vedle svatyně starého chrámu, přímo nad chrámem, kde se nacházejí hroby svatého Mikuláše a svaté Iriny. Kelie, jeden menší chrám pro všední bohoslužby, kaple proroka Eliáše, nádrž na vodu, katakomby, kaplička svaté Magdalény a zahrada doplňují tento malý ráj na zemi. Svatý Rafael označil také místo vrtu pro zásobování monastýru vodou. Na tomto místě se podle odborníků žádná voda vyskytovat neměla.

Tato znamení svatosti přitahují pozornost nejen obyvatel obce Karia, ale i pravoslavných věřících v Řecku a jinde ve světě. Dodávají jim sílu víry, ochraňují a upevňují je po čas, než dosáhnou vykoupení. Velký počet věřících byl vyléčen uzdravující rukou svatých mučedníků a je mnoho těch, kteří pocítili úlevu od bolesti a jimž se stávající hoře změnilo v radost. Na přímluvy svatých mučedníků nalezli milosrdenství a lásku Boží. Veliká je péče svatého Rafaela o milovaný monastýr a zbožné monašky. Zahrnuje je láskou, duchovní září a je neustále blízko každému lidskému utrpení. Svědectví monašek i laiků hovoří o nesmírné péči svatého Rafaela o všechny, kteří jej prosí o přímluvy. Nejen, že jeho přímluvy u Boha léčí nemocné, pomáhají monastýru, ale nezřídka i kárá některé zatvrzelé, aby je přivedl k rozumu; vytýká jim rouhání a přivádí na cestu pokání.

Záře svatých mučedníků Rafaela, Mikuláše a Iriny rozptyluje tmu duchovní nevědomosti. Věřícího pak vede skrze lásku k Bohu. Jemu patří veškerá sláva, čest a klanění, nyní i vždycky až na věky věků. Amen.

Připravil biskup KryštofŘecký video-dokument můžete vidět na You Tube (záběr odložených berlí od uzdravených nemocných: od 34. vteřiny filmu).

Řecký dokumentární film: Saints Raphael, Nicholas and Irene of Lesvos
Všechny odkazy na naše stránky týkající se ostrova Mytiliny:
Jiný článek o mučednících Rafaelovi, Nikolaovi a Ireně z ostrova Mytiliny.
Reliéf archanděla Michaela a ostatky sv. mučedníků Rafaela, Nikolaose a Ireny může vidět na našem krátkém videu poetické filmové pohlednice z ostrova Mytiliny.
Svatí mučedníci Rafael, Mikuláš a Irina z ostrova Mytiliny (starší článek s přiloženým videem starého filmu)
Zázračný reliéf archanděla Michaela (svátost v mytilinském monastýru svatých archandělů)

Anglicky psaný článek:
A Miracle of St. Raphael of Lesvos
Zpět na rozcestník „Životy svatých“<-<- Skok na Homepage

NAVRCHOLU.cz