Božská liturgie svatého Jana Zlatoústého

Úvodní poznámka: Podle níže uvedeného znění se liturgie slouží v neděli, když panuje hlas první (hlasů je celkem osm a střídají se každý týden). Ve všední den jsou některé zpěvy jinak. V tomto postupu nejsou zařazeny tiché kněžské modlitby.

Kněz: Blahoslaveno budiž Království, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky až na věky věkův.

Věřící: Amen

Ektenie velká:

Kněz: V pokoji k Hospodinu modleme se!

Věřící: Hospodi, pomiluj. (Tj.: Pane, smiluj se!; Kyrie, eleison!)

Kněz: Za pokoj shůry a spásu duší našich k Hospodinu modleme se.

Věřící: Hospodi, pomiluj. (Tak po každé prosbě ektenie)

Za mír celého světa, za blaho svatých církví Božích a za sjednocení všech k Hospodinu modleme se.

Za svatý chrám tento a za vcházející v něj s vírou, zbožností a bázní Boží k Hospodinu modleme se.

Za vladyku našeho (jméno), za důstojné kněžstvo, diakonstvo v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid k Hospodinu modleme se.

Z vlast naši a její představitele k Hospodinu modleme se.

Za město toto (vesnici tuto, svatý monastýr tento), za všecka města a země i za ty, kteří podle víry v nich žijí, k Hospodinu modleme se.

Za příznivé počasí, za hojnost plodů zemských a za pokojné časy k Hospodinu modleme se.

Za cestující po zemi vodě i vzduchem, za nemocné, trpící, zajaté a za spásu jejich k Hospodinu modleme se.

Abychom vysvobozeni byli od všelikého soužení, hněvu a nouze, k Hospodinu modleme se.

Zastaň se nás, spasiž nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, blahodatí svou.

Nejsvětější, nejčistší, nejblahoslavenější a slavné Vládkyně naší, Bohorodice a vždycky Panny Marie se všemi svatými pamětlivi jsouce, sami sebe i druh druha i veškeren život náš Kristu Bohu poručme.

Věřící: Tobě, Hospodine.

Kněz: Neboť tobě náleží všeliká sláva, čest a klanění, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky až na věky věkův.

Věřící: Amen.

Věřící lid zpívá antifonu 1.:

Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé svatému jménu jeho. Dobrořeč, duše má, Hospodinu a nezapomínej na všecka dobrodiní jeho. Kterýž odpouští tobě všecky nepravosti, kterýž uzdravuje všecky neduhy tvé.

Kněz: Opět a opět v pokoji k Hospodinu modleme se.

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz: Zastaň se nás, spasiž nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, blahodatí svou.

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz: Nejsvětější, nejčistší, nejblahoslavenější a slavné Vládkyně naší, Bohorodice a vždycky Panny Marie se všemi svatými pamětlivi jsouce, sami sebe i druh druha i veškeren život náš Kristu Bohu poručme.

Věřící: Tobě, Hospodine.

Kněz: Neboť tvá jest moc a království i síla i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky až na věky věkův.

Věřící: Amen.

Věřící lid zpívá antifonu 2.:

Jednorozený Synu a Slovo Boží, nesmrtelný, jenž jsi ráčil pro spasení naše přijati tělo od svaté Bohorodice a vždycky Panny Marie i státi se bez proměny člověkem, jenž jsi ukřižován byl, Kriste, Bože náš, a smrtí smrt jsi potřel, jeden jsoucí ze svaté Trojice, s Otcem i Svatým Duchem spoluslavený, spasiž nás.

Kněz: Opět a opět v pokoji k Hospodinu modleme se.

Hospodi, pomiluj.

Zastaň se nás, spasiž nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, blahodatí svou.

Hospodi, pomiluj.

Nejsvětější, nejčistší, nejblahoslavenější a slavné Vládkyně naší, Bohorodice a vždycky Panny Marie se všemi svatými pamětlivi jsouce, sami sebe i druh druha i veškeren život náš Kristu Bohu poručme.

Tobě, Hospodine.

Neboť blahý a lidumilný Bůh jsi ty, a tobě chválu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky až na věky věkův.

Amen.

Věřící lid zpívá antifonu 3.:

V Království svém rozpomeň se na nás, Bože… (a následuje zpěv devatera Blahoslavenství)

Kněz koná za zpěvu posvátného hymnu „malý vchod“ se svatým Evangeliem

Kněz: Velemoudrost, povznesme se!

Věřící lid zpívá »Pojďte, pokloňme se...« a pak tropary a kondaky.

V neděli se nejdříve zpívá nedělní (voskresný) tropar z Osmihlasníku nebo tropar svátku (je-li ten den veliký svátek), pak tropary světcům, jejichž památka se ten den slaví, a potom tropar dle zasvěcení chrámu; následují kondaky… (ve všední dny nezpíváme nedělní tropar, jinak je postup obdobný)

Kněz: Neboť svatý jsi, Bože náš, a tobě chválu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky až na věky věkův.

Amen.

Věřící lid zpívá Trojsvatou píseň:

Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi (třikrát). Sláva Otci, i Synu, i Svatému Duchu, nyní i vždycky, až na věky věkův. Amen. Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Kněz: Pozor mějme! Pokoj všem. Velemoudrost (prokimen)!

Žalmista: Prokimen

Na každý verš prokimenu přednesený žalmistou odpovídá lid zpěvem prvého verše prokimenového; končí se tím, že žalmista opakuje prvý verš a to jen do vyznačené jeho poloviny a věřící dozpívají druhou polovinu dle prokimenového nápěvu.

(Po ukončení zpěvu prokimenu)

Kněz: Velemoudrost!

Žalmista: Čtení z listu svatého apoštola ...

Kněz: Pozor mějme!

Žalmista: Čte epištolu...

Kněz (po ukončení čtení epištoly): Pokoj tobě!

Věřící: Allelujah, allelujah, allelujah.

Žalmista – čte veršíky ke zpěvu Allelujah

Kněz: Velemoudrost! Povznesme se a poslyšme svaté Evangelium! Pokoj všem.

Věřící: I duchu tvému.

Kněz: Od … svaté evangelní čtení.

Věřící: Sláva tobě, Pane, sláva tobě.

Kněz: Pozor mějme! (A čte z Evangelia.)

Poté může následovat promluva otcova k věřícím.

Ektenie vroucí:

Kněz: Rceme všichni z celé duše a z celé mysli své, rceme!

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz: Hospodine, Vševládce, Bože otců našich, prosíme tebe, vyslyš nás a smiluj se!

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz: Smiluj se nad námi, Bože, podle velikého milosrdenství svého, prosíme tebe, vyslyš nás a smiluj se!

Věřící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Kněz: Ještě modlíme se za vladyku našeho metropolitu (jméno) i za vladyku našeho (jméno) a všechny naše bratry v Kristu.

Věřící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Kněz: Ještě modlíme se za bratry naše, kněze, jeromonachy, a všechno bratrstvo naše v Kristu.

Věřící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Kněz: Ještě modlíme se za vlast naši a její představitele ve správě státní i ve vojsku, abychom životy své tiše a pokojně strávili ve vší zbožné počestnosti a čistotě.

Věřící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Kněz: Ještě modlíme se za blažené a věčné paměti hodné zakladatele svatého chrámu tohoto i za všechny pravoslavné dříve zesnulé otce i bratry, zde a všude jinde odpočívající.

Věřící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Kněz: Ještě modlíme se za ty, kteří přinášejí dary a kteří dobrodiní činí ve svatém a veledůstojném chrámě tomto, za přisluhující, zpívající a přítomný lid, očekávající velikých a hojných milostí.

Věřící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Kněz: Neboť milostivý a lidumilný Bůh jsi ty, a tobě chválu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky až na věky věkův.

Věřící: Amen.

Koná-li se služba za zesnulé, pak následuje ektenie tato:

Kněz: Smiluj se nad námi, Bože, podle velikého milosrdenství svého, prosíme tebe, vyslyš nás a smiluj se.

Věřící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj. (Tak po každé prosbě)

Kněz: Ještě modleme se za pokoj duší zesnulých služebníků Božích (jména), i aby jim prominut byl všeliký hřích úmyslný i neúmyslný.

Aby Hospodin Bůh umístil duše jejich tam, kde spravedliví odpočívají.

O milost Boží, Království nebeské a odpuštění hříchů jejich i Krista, nesmrtelného Krále a Boha našeho prosme.

Věřící: Dejž, ó Pane.

Kněz: K Hospodinu modleme se.

Bože duchův i všelikého těla, jenž smrt jsi přemohl, a ďábla zmařil a světu svému život daroval; ty sám, Hospodine, upokoj duše zesnulých služebníků svých (jména) v místě světla, v místě hojnosti, v místě pokoje, kdež pominula bolest, zármutek a lkaní. Všeliký hřích, jehož zesnulí se dopustili ať slovem, ať skutkem aneb pomyšlením, odpusť jim, jako dobrotivý a lidumilný Bůh. Neboť není člověka, jež by živ byl a nehřešil, ty jediný jsi bez hříchu, spravedlnost tvá jest spravedlnost na věky, a slovo tvé jest Pravda. Neboť ty jsi vzkříšení i život a pokoj zesnulých služebníků svých (jména), Kriste Bože náš, a tobě chválu vzdáváme s bezpočátečným Otcem tvým a přesvatým a blahým a oživujícím Duchem tvým nyní i vždycky až na věky věkův.

Věřící: Amen.

Ektenie za katechumeny:

Kněz: Katechumeni, modlete se k Hospodinu!

Věřící: Hospodi, pomiluj. (Tak po každé prosbě)

Věrní, modleme se za katechumeny, aby Hospodin smiloval se nad nimi.

Aby je naučil slovu Pravdy.

Aby jim zjevil evangelium spravedlnosti.

Aby je sjednotil se svatou svou obecnou a apoštolskou Církví.

Spasiž je, smiluj se nad nimi, zastaň se jich a ochraňuj je, Bože, blahodatí svou.

Katechumeni, skloňte hlavy své před Hospodinem!

Kněz: Aby i oni s námi velebili nejsvětější a velikolepé Jméno tvé, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky až na věky věkův.

Věřící: Amen.

Kněz: Kdož jste z počtu katechumenů, odejděte! Katechumeni, odejděte! Kdož jste katechumeny, odejděte! Nikdo z katechumenů nezůstávej zde! Věrní, opět a opět v pokoji k Hospodinu modleme se.

Věřící: Hospodi, pomiluj. (Tak po každé prosbě)

Zastaň se nás, spasiž nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, blahodatí svou.

Hospodi, pomiluj.

Velemoudrost!

Kněz: Neboť tobě náleží všeliká sláva, čest a klanění, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky až na věky věkův.

Věřící: Amen.

Kněz: Opět a opět v pokoji k Hospodinu modleme se.

Věřící: Hospodi, pomiluj. (Tak po každé prosbě)

Zastaň se nás, spasiž nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, blahodatí svou.

Hospodi, pomiluj.

Velemoudrost!

Kněz: Neboť pod vladařstvím tvým vždy chráněni tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky až na věky věkův.

Věřící: Amen.

Věřící lid zpívá Cherubínskou píseň:

Cherubíny tajemně představujíce a oživující Trojici trojsvatou píseň pějíce, všecky nyní světské odložme péče!

Koná se „velký vchod“ se svatými Dary

Kněz: Na vladyku našeho metropolitu (jméno), na vladyku našeho (jméno), nechť rozpomene se Hospodin Bůh v Království svém vždycky, nyní i příště až na věky věkův.

Věřící: Amen.

Kněz: Na vás všechny, pravoslavné křesťany, nechť rozpomene se Hospodin Bůh v Království svém vždycky, nyní i příště až na věky věkův.

Amen.

Věřící lid zpívá druhou část Cherubínské písně:

Abychom přijali Krále všech, andělskými řády neviditelně se slávou provázeného. Allelujah, allelujah, allelujah.

Následuje ektenie prosebná:

Kněz: Doplňme modlitbu naši k Hospodinu.

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Za předložené drahocenné dary k Hospodinu modleme se.

Za svatý chrám tento a za vcházející v něj s vírou, zbožností a bázní Boží k Hospodinu modleme se.

Abychom vysvobozeni byli od všelikého soužení, hněvu a nouze, k Hospodinu modleme se.

Zastaň se nás, spasiž nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, milostí (blahodatí) svou.

Kněz: Abychom celý den dokonale, svatě, pokojně a bez hříchu strávili, Hospodina prosme.

Věřící: Dejž, ó Pane! (Dejž, Hospodine.)

Za anděla pokoje, věrného vůdce, ochránce duší a těl našich, Hospodina prosme.

Dejž, ó Pane! (Dejž, Hospodine.)

Za odpuštění a prominutí hříchův a poklesků našich Hospodina prosme.

Dejž, ó Pane! (Dejž, Hospodine.)

Za to, co je dobré a užitečné duším našim, a za mír světa Hospodina prosme.

Dejž, ó Pane! (Dejž, Hospodine.)

Abychom ostatní čas života svého v pokoji a pokání skončili, Hospodina prosme.

Dejž, ó Pane! (Dejž, Hospodine.)

Za křesťanské skonání života našeho, bez bolesti, bez zahanbení, v pokoji a za dobré zodpovídání se na hrozném soudu Kristově prosme.

Dejž, ó Pane! (Dejž, Hospodine.)

Nejsvětější, nejčistší, nejblahoslavenější a slavné vládkyně naší, Bohorodice a vždycky Panny Marie, se všemi svatými pamětlivi jsouce, sami sebe i druh druha i veškeren život náš Kristu Bohu poručme.

Tobě, Hospodine.

Kněz: Slitovností jednorozeného Syna tvého, s nímž veleben jsi s přesvatým, blahým a oživujícím Duchem tvým, nyní i vždycky až na věky věkův.

Věřící: Amen.

Kněz: Pokoj všem.

Věřící: I duchu tvému.

Kněz: Milujme druh druha, abychom jednomyslně vyznávali.

Věřící: Otce i Syna i Svatého Ducha, Trojici jednobytnou a nerozdílnou.

Kněz: (Dvéře, dvéře!) Pozor mějme k velemoudrosti!

Žalmista: Věřím v jednoho Boha, Otce, Vševládce, Stvořitele nebe a země, všeho viditelného i neviditelného.
I v jednoho Pána, Ježíše Krista, Syna Božího, jednorozeného a z Otce zrozeného přede všemi věky. Světlo ze Světla, Boha pravého z Boha pravého, rozeného, nestvořeného, jednobytného s Otcem, skrze něhož vše učiněno bylo. Jenž pro nás lidi a pro naše spasení sestoupil s nebe, vtělil se z Ducha Svatého a Marie Panny a člověkem se stal. Jenž za nás ukřižován byl pod Pontským Pilátem, trpěl a pohřben byl. A třetího dne vstal z mrtvých podle Písem. Vystoupil na nebesa a sedí po pravici Otce. A znovu přijde se slávou soudit živé i mrtvé; jeho Království nebude (mít) konce.
I v Ducha Svatého, Pána, oživujícího, jenž z Otce vychází a s Otcem i Synem spoluctěn a spoluoslavován jest a mluvil skrze proroky.
I v jednu svatou, obecnou a apoštolskou Církev.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých a život věku budoucího. Amen.

Kněz: Stůjmež důstojně, stůjmež s bázní, pozor mějme a v pokoji přinesme svatou oběť!

Věřící: Milost pokoje, oběť chvály.

Kněz: Blahodať Pána našeho Ježíše Krista a láska Boha Otce a účastenství Svatého Ducha budiž se všemi vámi.

Věřící: I s duchem tvým.

Kněz: Vzhůru srdce.

Věřící: Máme k Pánu.

Kněz: Vzdávejme díky Hospodinu.

Věřící: Důstojno a spravedlivo jest klaněti se Otci i Synu i Svatému Duchu, Trojici jednobytné a nerozdílné.

Kněz: Vítěznou píseň zpívajíce, volajíce, hlásajíce a pravíce:

Věřící lid zpívá:

Svatý, svatý, svatý jest Hospodin zástupů (savaof). Plna jsou nebesa i země slávy tvé. Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně.

Kněz – pronáší ustanovující věty tajemné večeře:

Není-li neděle nebo svátek, pak v této chvíli věřící lid pokleká a klečí až do tajemné proměny obětních darů v přečisté Tělo a drahocennou Krev Kristovu; svaté Dary jsou proměněny ke konci zpěvu »Tebe opěváme...«

Vezměte, jezte, to jest Tělo mé, kteréž za vás lámáno jest na odpuštění hříchů.

Věřící: Amen.

Kněz: Pijte z něho všichni, to jest Krev má Nové Smlouvy, která se za vás a za mnohé vylévá na odpuštění hříchů.

Věřící: Amen. Amen. Amen.

Kněz: Tvoje z tvého tobě přinášíme pro vše a za vše.

Věřící lid zpívá:

Tebe opěváme, tobě dobrořečíme, tobě děkujeme, ó Pane, a modlíme se k tobě, Bože náš.

Kněz: Zvláště za nejsvětější, nejčistší, nejblahoslavenější a slavnou vládkyni naší, Bohorodici a vždycky Pannu Marii.

Věřící lid zpívá:

Jest v pravdě důstojno blahoslaviti tebe, Bohorodici, vždy blahoslavenou a přečistou Matku Boha našeho. Tebe nad cherubíny ctěnější a nad serafíny bez přirovnání slavnější, bez porušení Boha Slovo porodivší, pravou Bohorodici velebíme.

Kněz: Nejprve rozpomeň se, Hospodine, na vladyku našeho metropolitu (jméno), i na vladyku našeho (jméno) a zachovej je svaté Církvi své v pokoji, neporušené, počestné, zdravé, dlouho žijící a řádně hlásající slovo Pravdy tvé.

Věřící: I na všechny, i na všechny, i na všechny.

Kněz: A dej nám jedněmi ústy a jedním srdcem slaviti a opěvovati přečestné a velikolepé Jméno tvé, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky až na věky věkův.

Věřící: Amen.

Kněz: A milost velikého Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista budiž se všemi vámi.

Věřící: I s duchem tvým.

Ektenie prosebná:

Kněz: Vzpomenuvše na všechny svaté, opět a opět v pokoji k Hospodinu modleme se.

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz: Za přinesené a posvěcené drahocenné Dary k Hospodinu modleme se.

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz: Aby lidumilný Bůh náš, přijav je na svatý nebeský a duchovní oltář svůj jako příjemnou vůni duchovní, seslal nám Božskou blahodať a dar Svatého Ducha, modleme se.

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz: Abychom vysvobozeni byli od všelikého soužení, hněvu a nouze, k Hospodinu modleme se.

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz: Zastaň se nás, spasiž nás, smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, milostí (blahodatí) svou.

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz: Abychom celý den dokonale, svatě, pokojně a bez hříchů strávili, Hospodina prosme.

Věřící: Dejž, ó Pane! (Dejž, Hospodine.)

Za anděla pokoje, věrného vůdce, ochránce duší a těl našich, Hospodina prosme.

Dejž, ó Pane! (Dejž, Hospodine.)

Za odpuštění a prominutí hříchův a poklesků našich Hospodina prosme.

Dejž, ó Pane! (Dejž, Hospodine.)

Za to, co je dobré a užitečné duším našim, a za mír světa Hospodina prosme.

Dejž, ó Pane! (Dejž, Hospodine.)

Abychom ostatní čas života svého v pokoji a pokání skončili, Hospodina prosme.

Dejž, ó Pane! (Dejž, Hospodine.)

Za křesťanské skonání života našeho, bez bolesti, bez zahanbení, v pokoji a za dobré zodpovídání se na hrozném soudu Kristově prosme.

Dejž, ó Pane! (Dejž, Hospodine.)

Kněz: Sjednocenost ve víře a účastenství Svatého Ducha vyprosivše, sami sebe i druh druha i veškeren život náš Kristu Bohu poručme.

Věřící: Tobě, Hospodine.

Kněz: A učiň nás hodny, Vládce, abychom s důvěrou neodsouzeně směly vzývati tebe, nebeského Boha Otce a říkati:

Věřící: Otče náš ...

Kněz: Neboť tvé jest Království, moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky až na věky věkův.

Věřící: Amen.

Kněz: Pokoj všem !

Věřící: I duchu tvému.

Kněz: Skloňte hlavy své před Hospodinem.

Věřící: Před tebou, Hospodine.

Kněz: Blahodatí a slitovností i lidumilností jednorozeného Syna svého, s Nímž blahoslaven jsi spolu s přesvatým, blahým a oživujícím Duchem svým, nyní i vždycky až na věky věkův.

Věřící: Amen. Amen. Amen.

Kněz: Pozor mějme! Svaté svatým.

Věřící: Jeden Svatý, jeden Pán, Ježíš Kristus, ve slávě Boha Otce. Amen.

Věřící lid dále zpívá žalm ke svatému přijímání:

Chvalte Hospodina stvoření nebeská, chvalte ho na výsostech! Chvalte ho všichni andělé jeho, chvalte ho všichni zástupové jeho! Chvalte ho slunce i měsíc, chvalte ho všecky zářící hvězdy! Chvalte jméno Hospodinovo, neboť chvála jeho nad veškerým světem. Allelujah, allelujah, allelujah. (Tak pro 1. hlas)

Dále je možno zpívat některou z duchovních písní nebo číst »modlitby před svatým přijímáním«.

Kněz stane ve svatých dveřích, drží svaté Tajiny v kalichu, pozdvihuje je a dí:

S bázní Boží (s láskou) a u víře přistupte!

Věřící: Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně. Bůh jest Hospodin a zjevil se nám.

Věřící, kteří jsou důstojně připraveni ke svatému přijímání, se shromažďují pod svatým ambonem, kolem kněze se svatými Tajinami; není-li neděle, či jiný velký svátek, poklekají, a modlí se jedněmi ústy poslední modlitbu před svatým přijímáním:

Věřím, Pane, a vyznávám, že jsi ty v pravdě Kristus, Syn Boha živého, jenž jsi přišel na svět spasit hříšníky, z nichž první jsem já. Věřím také, že toto jest samo přečisté Tělo tvé a toto jest sama drahocenná Krev tvá; i modlím se proto k tobě: smiluj se nade mnou a odpusť mně hříchy mé úmyslné i neúmyslné, jichž slovem, skutkem, vědomě i nevědomě jsem se dopustil, a učiň mne hodným neodsouzeně přijmouti přečisté tvé Tajiny na odpuštění hříchů a k životu věčnému.
Za účastníka večeře své tajuplné, Synu Boží, přijmiž mne dnes; neboť nezjevím tajemství nepřátelům tvým, aniž políbení tobě dám jako Jidáš, ale jako onen lotr vyznávám tebe: rozpomeň se na mne, Pane, v Království svém.
Aby nebylo mně v soud nebo zatracení přijímání svatých tvých Tajin, ó Pane, ale k uzdravení duše i těla.

Poté kněz podává z kalicha svaté, přečisté a strašné Tajiny věřícím, kteří jednotlivě přistupují s rukama zkříženýma na prsou (před svatým kalichem se již nikdo neklaní ani nepřežehnává ani nepokleká), a každému hlásá:

Přijímá služebník Boží … drahocenné a svaté Tělo a Krev Pána a Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista na odpuštění hříchů a k životu věčnému.

Ostatní zpívají:

Tělo Kristovo přijměte, z pramene nesmrtelnosti okuste.

Když poslední připravený věřící přijme Ježíše – Pána a Spasitele svého - do svých útrob, ukončí se pění chvalozpěvem:

Allelujah, allelujah, allelujah.

Kněz: Spasiž, Bože, lid svůj a požehnej dědictví svému.

Věřící lid zpívá:

Viděli jsme světlo pravé, přijali jsme Ducha nebeského, nalezli jsme víru pravou, nerozdílné Trojici klaníme se, neboť ta spasila nás.

Kněz: (Blahoslaven Bůh náš, vždycky), nyní i příště až na věky věkův.

Věřící: Amen.

Věřící lid zpívá:

Ať naplněna jsou ústa naše chválením a slavením tebe, ó Pane, že jsi uznal nás za hodné, účastniti se svatých tvých Božských, nesmrtelných a oživujících Tajin. Zachovej nás ve svatosti své, abychom po celý den učili se pravdě tvé. Allelujah, allelujah, allelujah.

Kněz: Povznesme se! Přijavše Božské, svaté, přečisté, nesmrtelné, nebeské a oživující strašné Tajiny Kristovy, důstojně děkujme Hospodinu.

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz: Přispěj nám, spasiž nás, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, blahodatí svou.

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz: Celý den dokonalý, svatý, pokojný a bezhříšný vyprosivše, sami sebe i druh druha i veškeren život náš Kristu Bohu poručme!

Věřící: Tobě, Pane.

Kněz: Neboť tys posvěcení naše, a tobě chválu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky až na věky věkův.

Věřící: Amen.

Kněz: Odejděme v pokoji.

Věřící: Ve jménu Páně.

Kněz: K Hospodinu modleme se.

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz: Hospodine, jenž blahoslavíš ty, kdož dobrořečí tobě, a posvěcuješ ty, kdož doufají v tebe, spasiž lid svůj a požehnej dědictví svému, zachovej plnost církve své, posvěť ty, kdož milují krásu domu tvého, proslav je Božskou mocí svou, a neopouštěj nás, doufající v tebe. Uděl pokoj světu svému, církvím svým, kněžím, drahé vlasti naší a všemu lidu svému. Neboť všeliké dání dobré a každý dar dokonalý shůry jest, sestupující od tebe, Otce světel, a tobě chválu, díky a čest vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky až na věky věkův.

Věřící: Amen.

Věřící: Budiž Jméno Hospodinovo blahoslaveno až na věky (třikrát).

Nyní je možno číst žalm 33. / 34. a rozdávat antidor.

Kněz: Požehnání Hospodinovo na vás, blahodatí a lidumilností Jeho, vždycky, nyní i příště až na věky věkův.

Věřící: Amen.

Kněz: Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě!

Věřící: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky až na věky věkův. Amen. Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj. Požehnej!

Kněz pronáší žehnající propuštění:

Vstavší z mrtvých Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvy přečisté Matky své, svatých všechvalných apoštolů, svatého Jana Zlatoústého, arcibiskupa konstantinopolského, svatých … i sv. Jáchyma a Anny, nechť smiluje se nad námi a spasí nás jako blahý a Lidumil.

Věřící: Amen.

Věřící přistupují pro požehnání a políbit svatý Kříž.
Redakční poznámka:

Text je převzatý z „Lidového sborníku modliteb a bohoslužebných zpěvů pravoslavné církve“. (Revidováno, doplněno, opraveno.)
Vysvětlivky termínů:

antifona - střídavý zpěv (lichý verš zazpívají zpěváci na pravé a sudý pak na levé straně chrámu); v praxi se dnes antifonami myslí tři hymny, jimiž začíná liturgie (často jsou zpívány všemi zpěváky současně - bez střídání)

blahodať – milost Boží, cháris

ektenie - řada proseb, litanie

eucharistie - dosl. „přinášení díků, děkování“ - je to hlavní svatá Tajina: proměna přinesených Darů chleba a vína na přesvaté Tělo a Krev Kristovu a účast na nich skrze jejich přijímání. Eucharistie je duchovním středem a vrcholem svaté liturgie.

katechumen – ten, kdo přijal křesťanskou víru a připravuje se na křest (v plném slova smyslu se účastní jen první části liturgie, která se proto jmenuje „liturgie katechumenů“; tj. správně by měl odcházet před Cherubínskou písní a „velkým vchodem“)

monastýr - klášter

prokimen – předzpěv (několik veršů před čtením z Písma; většinou ze žalmů)

tajina – mysterium, tajemství, (nepřesně – svátost) – např. Eucharistie (svaté Přijímání), svatý křest, svaté pokání (zpověď) a dal.

věrní - pokřtění křesťané, kteří žijí podle křesťanské víry a mají účast na svaté Eucharistii (na rozdíl od katechumenů se mohou v plné míře účastnit i druhé části liturgie, které se kvůli tomu říká „liturgie věrných“)

vladyka – biskup, episkop

vchod – průvod sloužícího duchovenstva po chrámu při bohoslužbě (obchází oltář, vychází ze severních dveřích ikonostasu, pokračuje před ikonostasem a vchází hlavními středními dveřmi ikonostasu opět do oltáře). Malý vchod – slavnostně je nesen Evangeliář. Velký vchod – jsou neseny svaté Dary: připravený chléb a víno v kalichu, aby byly položeny na oltář (svatý prestol) a proměněny Svatým Duchem na přečisté Tělo a drahocennou Krev Kristovu.
Zpět na rozcestník „Modlitby Církve“<-Skok na seznam „za dveřmi"    <-<- Skok na Homepage

NAVRCHOLU.cz