Pravoslavná liturgie sv. Jana Zlatoústého (český liturgický překlad)

Mnohé další modlitební texty, bohoslužebné hymny, překlady, úplné znění modlitebního pravidla večerního i jitřního a duchovní statě naleznete v PDF na stránce pravoslavného downloadu.

Nejdůležitější pravoslavné modlitby

Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen.

Je-li přítomen kněz, dí: Blahosloven Bůh náš...

Není-li kněz, tedy: Pane Ježíši Kriste, Bože náš, na přímluvy svatých (a bohonosných) Otců našich smiluj se nad námi. (A následuje "začátek obvyklý" až po "Otče náš"); "začátek obvyklý" zní takto:

Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě!
Modlitba k Duchu Svatému:
Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, jenž jsi všude přítomen a vše naplňuješ, poklade blaha a dárce života, přijď a usídliž se v nás a očistiž nás ode vší skvrny a spasiž, Blahý, duše naše.

Trojsvatá píseň:
Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. (Třikrát)
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky, až na věky věkův. Amen.

Další modlitby "začátku obvyklého":

Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisť hříchy naše; Vládce, odpusť přestoupení naše; Svatý, navštiv a zhoj nemoci naše pro jméno své.

Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj.1

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vždycky, až na věky věkův. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích!
Posvěť se jméno tvé,
přijď Království tvé,
buď vůle tvá,
jako v nebi tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dejž nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jakož i my odpouštíme viníkům našim,
a neuvoď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest Království i moc i sláva na věky věkův.2 Amen.3

Na následujících řádcích uvádíme přesnější znění v současné češtině pro lepší pochopení modlitby Páně:

Otče náš, který jsi v nebesích,
buď posvěceno tvé Jméno;
přijď tvé Království,
staň se tvá vůle,
jako v nebi tak i na zemi;
náš chléb (příštího) života4 dej nám dnes;
a odpusť nám naše viny,
jako i my jsme odpustili našim viníkům;
a nevydej nás (na pospas) v pokušení,
ale vysvoboď nás od zlého!

Následují kající tropary:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádné omluvy nevědouce, tuto modlitbu tobě, jako Pánu svému, my hříšníci přinášíme: smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.

Pane, smiluj se nad námi, neboť v tebe doufáme; nehněvej se na nás velmi, aniž rozpomínej se na hříchy naše, ale pohleď i nyní jako milosrdný (na nás) a zbav nás nepřátel našich; neboť tys Bůh náš a my lid tvůj, všichni dílo rukou tvých a Jméno tvé vzýváme.

I nyní i vždycky, až na věky věkův. Amen.

Bránu milosrdenství otevři nám, požehnaná Bohorodice, abychom doufajíce v tebe nezhynuli, ale osvobozeni byli tebou od (všeliké) bídy, ježto jsi spása pokolení křesťanského.

Hospodi pomiluj (dvanáctkrát)

A čti pozorně a s dojetím další modlitby...


Hymnus k Bohorodici:

Jest v pravdě důstojno, blahoslaviti tebe, Bohorodici,
vždy blahoslavenou a přečistou Matku Boha našeho.

Tebe nad cherubíny ctěnější a nad serafíny bez přirovnání slavnější,
bez porušení Boha Slovo porodivší, pravou Bohorodici velebíme.5


Niceo-cařihradské vyznání pravoslavné víry:

Věřím v jednoho Boha, Otce, Vševládce, Stvořitele nebe a země, všeho viditelného i neviditelného.

I v jednoho Pána, Ježíše Krista, Syna Božího, jednorozeného a z Otce zrozeného přede všemi věky. Světlo ze Světla, Boha pravého z Boha pravého, rozeného, nestvořeného, jednobytného6 s Otcem, skrze něhož vše učiněno bylo. Jenž pro nás lidi a pro naše spasení sestoupil s nebe, vtělil se z Ducha Svatého a Marie Panny a člověkem se stal. Jenž za nás ukřižován byl pod Pontským Pilátem, trpěl a pohřben byl. A třetího dne vstal z mrtvých podle Písem. Vystoupil na nebesa a sedí po pravici Otce. A znovu přijde se slávou soudit živé i mrtvé; jeho Království nebude (mít) konce.

I v Ducha Svatého, Pána, oživujícího7, jenž z Otce vychází a s Otcem i Synem spoluctěn a spoluoslavován jest a mluvil skrze proroky.

I v jednu svatou, obecnou8 a apoštolskou Církev.

Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.

Očekávám vzkříšení mrtvých a život věku budoucího. Amen.


Poznámky:

1 Tj.: "Pane smiluj se" čili "Kyrie eleison"

2Tato poslední věta se v některých pravoslavných modlitebnících v závěru modlitby "Otče náš" nevyskytuje; je-li přítomen kněz, pak ji říká on, vzpomínaje při tom Osoby přesvaté Trojice

3 Zde je uvedeno starší české znění dle Lidového sborníku modliteb a bohoslužebných zpěvů pravoslavné církve.

4 Toto slovo se v řeckém originálu Písma svatého nevykytuje na žádném jiném místě Bible ani nikde v klasické literatuře; jeho jazykový výklad není zcela jasný a nabízí několik možností: zítřejší chléb — tj. chléb příštího (právě přicházejícího) věku [to je výklad objevující se spíše u latinských spisovatelů]; zároveň též: chléb bytí, existence, života (věčného), podstaty; chléb (výživa) pro zachování života (vezdejšího, pozemského ale i duchovního) — tedy chléb potřebný pro naši existenci nebo pro naši podstatu (přirozenost) [s tímto výkladem se setkáváme spíše u Řeků]; další možnosti výkladu a rozboru: skutečný (pravý) chléb; nadpodstatný (nadpřirozený) chléb [sv. Jeroným]; mnoho významných světců dalo přednost alegorickému výkladu: duchovní chléb (tedy chléb eucharistický — svaté přijímání, Chléb — samotný Kristus, chléb — duchovní výživa duše Kristovým učením).

5 V Českých zemích se většinou zpívá na druhý troparový hlas; dle nápěvů "Sborníku modliteb a zpěvů..." od sv. Gorazda

6 Jedné jsoucnosti, bytnosti, podstaty

7 Životodárce

8 Sborovou, katholickou

<-<-Skok na Homepage