Tato stránka se zabývá
pravoslavným katechismem


Z učení pravoslavné církve (o katechismu)

Proč máme katechismus?

Od samotného počátku křesťanství přicházeli za křesťany lidé a tázali se: "V co věříte?" "Jak věříte?" Jaké je vaše učení?" Pod těmito otázkami se rodily formulace křesťanské víry. Křesťané vždy silně prožívali svoji víru a měli poznání o Bohu, jejich víra byla jasná, zřetelná s konkrétním obsahem; jenže brzy zjistili, že není tak jednoduché tuto víru postihnout lidskými slovy. Brzy se navíc začaly objevovat i formulace nesprávné, mylné či nedokonalé anebo zavádějící, což znepokojilo Církev a desorientovalo zájemce o křesťanství a mnohé nezkušené nekřesťany. V Církvi vznikla diskuse, při které se postupně — tak jak vznikala potřeba — rodily formulace křesťanské víry. Nešlo v žádném případě o to, aby byla víra vylepšena, či přeformulována nebo vymyšlena nějaká lepší víra; právě naopak!, Církev jako celek pečlivě střežila svoji víru a jakékoliv nové formulace prověřovala vždy jen z jednoho aspektu: jestli dle možností lidské řeči co nejdokonaleji vystihují tu víru, kterou Církev přijala od svatých apoštolů a kterou úzkostlivě zachovává a pěstuje. Církevní lid rozhořčeně odmítal sebelépe myšlené formulace, když je shledal jako odporující autentické apoštolské víře. A za těchto okolností vznikal katechismus. Vidíme, že jej Církev nesestavovala dobrovolně, nýbrž pod určitým tlakem: otázky pohanů, útoky heretiků nutnost zajistit správnou výuku katechumenů (těch, kteří se připravovali ke křtu) ve víře. Brzy se totiž zjistilo, že v Církvi je třeba nastolit jistou shodu ve formulacích víry, neboť svévolné formule – byť často velice zbožné – přinášejí zmatek a mnohou škodu. A tak postupně vznikalo učení o víře křesťanské – rodilo se na církevních sněmech, v katechetických školách, v zápasech se pohany a heretiky a příbytcích svatých Otců, kteří měli od Boha zvláštní dary moudrosti a duchovního zření...

Katechismus popisuje pravoslavnou víru a praxi – orthodoxii a orthopraxi. Ke spáse je třeba obojí studovat a obojí žít.

<-<- Skok na Homepage