„Nový světový řád“ od roku 2000?

„I dáno jí bylo, aby dala ducha obrazu šelmy, aby promluvil obraz šelmy a způsobil, aby ti, kteřížkoli by se neklaněli obrazu šelmy, zabiti byli. A učiní, aby všichni, malí i velicí, bohatí i chudí, svobodní i služebníci, měli znamení (nápis) na pravé ruce své, aneb na čelech svých, aby nikdo nemohl ani kupovati, ani prodávati, než jen ten, kdo má znamení (nápis), aneb (čili) jméno šelmy, aneb (čili) počet jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, sečti počet (číslo) šelmy, neboť je to počet (číslo) člověka, a číslo její je šest set šedesát šest.“
(Zjevení sv. Jana 13. kap. verš 15-18)

Od dob napsání těchto biblických řádků se snad v každé generaci nalezli lidé, kteří „viděli“ přicházet Antikrista se všemi jeho atributy (včetně čísla 666) a tvrdili, že přichází „konec světa“. Jenže až v našich časech se stává zřejmým, že bez technologie, která se s úžasnou rychlostí rozvinula v druhé polovině 20. století, by byla globální kontrola lidstva, o níž hovoří sv. apoštol Jan („nikdo nemohl kupovat ani prodávat, kdo neměl znamení šelmy“), z čistě technických příčin nemožná - vždyť k tomu je potřebný neustálý dozor nad každým člověkem a v každou vteřinu a navíc s možností okamžitého spojení s kontrolním centrem (nemluvě už o nutnosti uchovávat množství informací a zpracovávat je ohromnou rychlostí). Až nyní jsme schopni „vědecky ocenit“ skutečnost, že skrze osobu svatého apoštola Jana skutečně hovořil Svatý Duch: opravdu, takový stupeň kontroly, o kterém jsme se právě zmínili, mohl být předpovězen v dobách, kdy (ku příkladu) cestování do vzdálenosti několika desítek kilometrů si vyžádal den či dva a nejpilnější zprávy z hlavního města Římské říše putovaly do Palestiny nejméně týden, pouze člověkem vedeným Svatým Duchem.

Abychom se přesvědčili, že naplnění proroctví svatého Jana je již přede dveřmi, pohleďme, jak se ukazuje ono „znamení“ šelmy.

V USA, které se staly „vlajkovou lodí“ budovatelů „nového světového řádu“, je v tuto chvíli vše připraveno pro uskutečnění globální kontroly. Národní bezpečnostní agentura (National Security Agency) již má k disposici nejmodernější počítač, vyrobený speciálně pro tento záměr (Texe Marr „Project LUCID - the Beast Universal Human Control System“, Austin, TX 1996; v názvu projektu si povšimněme slova „Beast“, což znamená: zvíře, šelma; celkové vyznění tohoto „jména“ by tedy mohlo znít asi takto: šelma - systém universální kontroly lidí; pozn. red.). Práce na sestavení tohoto počítače a potřebného matematického zajištění byly prováděny jako část projektu s krycím názvem „LUCID“ (zkratka „lucid“ znamená: jasný, zářivý; od stejného slova je např. „Lucifer“, což znamená: světlonoš). Už jsou rozpracovány i způsoby, jak „dávat ono znamení“ šelmy - jedná se o biologické mikrosystémy, které se plánují implantovat do pravé ruky nebo do hlavy (v současnosti, jak informuje „Phoenix Letter“ na březen 1997, vlády Dánska, Filipín a Trinidy podnikají kroky ke voperování takovýchto mikrosystémů k potvrzování totožnosti svých občanů s odkazem na úspěch tohoto systému v USA, i když v USA se tyto práce provádějí skrytě). Mikrosystémy budou obsahovat úplnou všeobsahující informaci o svých nositelích, včetně fotografie, otisků prstů, stupně vzdělání, snímku oční duhovky, informací o finančním stavu, zdravotní informace apod. Rozumí se samo sebou, že každému individuu v celém světě bude přiděleno zvláštní registrační číslo. V současnou chvíli se předpokládá, že se toto číslo bude skládat z 18 cifer, rozdělených do třech skupin, což znamená -- uhádli jste to, čtenáři? -- šest(!) cifer v každé skupině; tři šestice číslic představují obraz tohoto čísla jako 666. Vidíme přímo před očima, jak se předpověď v Apokalypse neúprosně mění v život.

Zvláště pro „osvícené“ lidi je velice obtížné tomu uvěřit. Mimoděk se nám vybavují slova A. Solženicyna o tom, že lidé na Západě neuvěří v hrůzy komunismu do těch dob, dokud je samotné někdo nepostaví do šiku a nezavelí jim: „Ruce do zadu! Pochodem vchod!“ Mnoho mých známých, když slyšeli moji úvahu o Apokalypse a Antikristu, zvolalo jedním hlasem: „Vida, zase jedna z řady historek o „světovém spiknutí“.“ Nu, vždyť Ježíš Kristus za onoho času pravil: „Nebe i země pominou, ale má slova nepominou“ (Matouš 24,35). A Zjevení svatého apoštola Jana, milovaného učedníka Ježíše Krista, který nám odkázal tato slova, také nepomine. I když bylo řečeno: „O tomto dni a této době nikdo neví, ani andělé nebeští, ale jen Otec můj jediný“ (Matouš 24,36); my však můžeme dle různých znamení tuto dobu přibližně předpovědět. Kromě toho -- tato slova Ježíše Krista se vztahují k době Jeho druhého příchodu, který nastane až po nastolení vlády a smrti Antikrista.

Dolarova bankovka

Část jednodolarové bankovky. V její levé polovině je vidět latinský nápis "Nový světový řád" a nad ním zednářský znak pyramidy se znamením "vševidoucího Božího oka" na vrcholu (symbol všudypřítomné "vševidoucí" kontroly veškerého obyvatelstva, která má být nedílnou a podstatnou součástí nového světového řádu - místo vševědoucího milosrdného a milující Boha neustálý dozor hlídačů); v pravé části bankovky je nad orlicí vidět židovská tzv. Davidova hvězda, složená z hvězdiček, jimiž jsou symbolizovány jednotlivé státy americké unie (kliknutím na obrázek si zobrazíte výřez z bankovky ve větší velikosti)

Termín „Nový světový řád“ není ničím novým. Miliony amerických občanů jej ve 20. století už desítky let vidí na rubu dolarové bankovky (které jsou úplně posety i další zednářskou symbolikou) pod vyobrazením pyramidy se „vševidoucím okem“ (tato kresba je erbem USA potvrzeným Kongresem USA 20. června r. 1782). Jenže výše řečený nápis je uveden latinsky: „Novus ordo seclorum,“ a latina není v amerických školách vyučována, a tak o existenci tohoto nápisu málokdo ví -- lidé „hledí, ale nevidí“.

Jak se přibližuje ona „lhůta“ („doba konce“), mihne se termín „Nový světový řád“ stále častěji v tisku a projevech „mocných tohoto světa“. President Gorbačev, který se velice činil pro ustanovení „Nového světového řádu“ v Rusku, začal tento termín používat ve svých projevech v r. 1988. Ke spokojenosti presidenta George Busche si tento termín přivlastnily nejširší masy lidu, protože jej používal v době války v Perském zálivu (která -- dle jeho slov -- měla nastolení „Nového světového řádu“ přiblížit). President Jelcin se o věrnosti „Novému světovému řádu“ rozepsal v projevu o svém programu, předneseném v ruském parlamentu 16. února 1995 v přítomnosti naslouchajícího patriarchy Alexije II.; toto jsou ona presidentova slova: „Naše přání účastnit se utvoření nového světového řádu v evropských i světových organizacích zůstane nezměněno.“

Tvůrcům „Nového světového řádu“ musíme ovšem přiznat, že se o lidi, kteří jim projeví věrnost, dobře starají: president Gorbačov, který „svůj úkol“ v Rusku vykonal, nebyl zavržen jako prozrazený sluha, ale požívá celosvětové úcty a vystupuje -- tak říkajíc -- v roli „nositele svědomí světa“. Pravda, pokračuje stále ve službě díla „Nového světového řádu“ tím, že káže o děsech, které hrozí lidstvu, jestli se nesjednotí pod celosvětovým vedením OSN, aby odvrátilo svoji -- jinak nevyhnutelnou -- ekologickou záhubu.

Antikrist, který je dle Evangelia „otcem lži“, pečlivě maskuje své skutečné záměry a cíle. Struktura „Nového světového řádu“ není nikde objasněna; jedná se o pokus vnuknout do vědomí lidstva, že to bude takový řád, při kterém „vše bude dobré“ (podobně, jako to bylo svého času v případě termínu „socialismus“, který se stal synonymem všelidské spravedlnosti a materiálního dostatku). Přijetí „znamení šelmy“ se též bude dít jakoby pro všeobecné blaho. Před několika lety, když tvůrcové „Nového světového řádu“ ještě tak otevřeně nehovořili o implantaci biosystémů, hlásali však nutnost, aby všichni obyvatelé planety dostali kartičky z umělé hmoty (na způsob kreditních karet, platebních karet apod.); tehdy president B. Clinton při svém vystoupení na národním televizním okruhu v USA představil tuto kartu televizním divákům. Objasňoval při tom nesčíslné výhody jejího zavedení. Protože v té době manželé Clintonovi bojovali za vybudování všeobecného federálního systému zdravotního pojištění, jedním z hlavních argumentů pro zavedení této karty bylo to, že na ní bude zapsána kompletní zdravotní dokumentace nositele karty. President, pravda, dodal, že na kartě budou „i jiná data“, ale v tu chvíli se nešířil, jaké další údaje to konkrétně budou … Místo toho -- jako již mnohokrát před tím -- nádherně vykreslil, jak tato karta zachrání nesčíslné lidské životy: stanete-li se obětí havárie a přivezou vás v bezvědomí do nemocnice, pak lékaři, kteří si pomocí speciálního snímače přečtou obsah karty, mohou poskytnout tu péči, kterou právě potřebujete a která vám neuškodí. Letmo připomněl i další důvody: např. že takové karty obsahující plnou informaci o vašich financích pomohou likvidovat kriminalitu, neboť všechny finanční operace budou lidé provádět pouze přes tyto karty („Takže nikdo nemůže nic kupovat ani prodávat, kdo nemá znamení šelmy...“ Zjevení 13,17.) Tento argument je mnohým Američanům velice blízký; dobře si ještě pamatují, že významný gangster Al Capone byl uvězněn nikoliv za vykonané bankovní loupeže, za vraždy apod. -- nýbrž za to, že neplatil daně!

Opěrný bod „otce lži“ je v tomto případě založen na pohodlí, které je poskytováno lidem, jež „znamení šelmy“ přijmou. O tom, že se každý obyvatel planety dostane pod neusínající a všudypřítomnou kontrolu, propaganda „Nového světového řádu“ mlčí -- implantované biosystémy budou totiž snímány též čidly (scannery) umístěnými na zvláštních družicích kroužících kolem země a dnem i nocí prohlížejících a zkoumajících celý zemský povrch; tyto družice mohou dozírat na každého nositele voperované biokarty. Též všechny telefonní linky a jiné komunikační kanály budou postupně připojeny pod dozor počítačů vybavených zvláštními kontrolními programy. Jinými slovy -- my všichni („...malí i velcí, bohatí i chudí, svobodní i služebníci...“ Zjevení 13,16) budeme podobni označeným broukům v laboratorní misce pod sklem. O něčem takovém se nesnilo ani spisovatelům různých fantastických románů na toto téma. „Velký bratr“ v Orvellově knize „1984“ používající primitivní „obrazovky“ instalované v domech občanů, vyhlíží z této perspektivy jako jako nějaký amatér-samouk: hrdina tohoto románu mohl obejít dohled tím, že se schoval před obrazovkou ve výklenku svého bytu! V průběhu celých dvou tisíc let mohl pouze svatý apoštol Jan poskytnou nějaké poznání o technologii, která bude použita pro globální kontrolu. Obrazovky budoucích televizorů -- abych nezapomněl -- budou vůdci „Nového světového řádu“ též používány, ale jen jako doplněk globálního systému slídění, pouze jako nástroje pro „osobní spojení“.

Kolem nás je usilovně konána práce na „bezbolestném přechodu“ celého lidstva pod vládu Antikrista, ale -- v souladu s pravidly „otce lži“ -- se to děje skrytě, nepozorovaně a -- což jest nejdůležitější -- v podobě péče o náš blahobyt. Zde se vybavuje americká anekdota o tom, jak žábu uvařili, aniž by si toho všimla: vodu ohřívali postupně, dokud neztratila schopnost skákat a nebyla uvařena zaživa.

To samé se děje i s námi. Je likvidována suverenita a místo ní se zakládají nové „unie“ (svazy) dříve suverénních států. Armáda OSN se „bez ceremonií“ vměšuje do věcí dříve nezávislých států. Současně s tím -- Světová rada církví pracuje na vytvoření jediného celosvětového „náboženství“, ve kterém je křesťanství potichu vytlačováno a do prvého plánu nastupuje uctívání „Matky Země“ -- vždyť pro nás pro všechny je přece důležité přežít hrozící nám ekologickou katastrofu! Odvrátit ji může -- jak nám to vštěpují -- jen světová vláda. Členy Světové rady církví jsou dnes všechna vyznání -- včetně mnoha pravoslavných církví. Římský papež se nedávno vyslovil v tom smyslu, že on proti takovému globálnímu náboženství nic nemá v tom případě … když bude postaven do jeho čela. Vzdělávání mládeže je v celém světě namířeno nikoliv k vyučování žáků vědám, nýbrž na vypěstování osobností s novým morálním kodexem -- odpovídajícím „Novému světovému řádu“. Tradiční rodina mimochodem není součástí této nové morálky. Pod záminkou principu „odluky církve od státu“, který je prosazován snad po celém světě, se děje usilovné pronásledování křesťanství.

Na řadové konferenci společnosti Bilderberg, která se koná 13.-15. června 1997 na Renaissance Pine Isle Resort, Lake Lanier Islands, 50 minut od města Atlanta ve státě Georgia (USA), se bude jednat o vytvoření tří administrativních center světové vlády: evropského, amerického a tichomořského. Společnost Bilderberg je jedním ze třech orgánů známých vůdců „Nového světového řádu“ (druzí dva jsou - „Třístranná komise“ [TK] a „Rada mezinárodních vztahů“ [RMV]). Zajímavé je, že i když počet členů všech třech společností v celém světě je celkem jen tři a půl tisíce lidí, špička vlády USA je plně tvořena těmito lidmi. V TK i RMV hraje hlavní roli americký miliardář David Rockefeller a ve společnosti Bilderberg se dělí o vládu s evropskými Rotschildy. Který představitel Bílého domu pojede na tuto konferenci, není ještě známo (samotný Bill Clinton je též členem TK i Bilderbergu). Na minulé konferenci Bilderbergu v Kanadě Clintona uvedl G. Stefanopulos. Představitelé Ruské federace doposavad na těchto konferencích nebyli, což ukazuje na bezvýznamnost Ruska ve světové agendě, a proto se vše rozhoduje bez něho.

Co to vše znamená pro nás, pravoslavné křesťany, tzn. neúčastnící se „Nového světového řádu“? Že přichází čas, kdy se „naplní míra trpělivosti Hospodinovy“. Tato míra však -- jak známo -- není měřitelná lidskými měřítky. Vzpomeňme, že před potrestáním Sodomy a Gomory byl Bůh připraven odpustit jim: „On pravil -- nezničím je kvůli deseti...“ (Genes 18,32) Leč nenašlo se v těch městech oněch deseti spravedlivců a trest byl vykonán. Nenajde-li se i mezi námi dostatek spravedlivých, pak za tři roky budeme skutečně řešit otázku -- přijmout „znamení šelmy“?, nebo na sebe uvalit odpovídající pronásledování: „Ti, kteřížkoli by se neklaněli obrazu šelmy, zabiti byli“ (Zjevení 13,15). I o tom se již občas podřeknou budovatelé „Nového světového řádu“. Např. na celosvětovém fóru organisovaném Gorbačovovým fondem v r. 1996 jeden z přednášejících (Sam Keen) předložil právě takové řešení ekologického problému, sklidiv bouřlivý potlesk posluchačů: „Snížíme-li počet obyvatel země na 90%, nezůstane zde tolik lidí, aby mohli způsobit ekologické škody.“ Tak tedy mohou být nezaměstnaní spolupracovníci KGB i jejich zaměstnaní američtí kolegové z podobných orgánů spokojeni -- práce se najde pro všechny dost; dokonce bude jistě potřeba ještě rozšířit „kádry“ … Pane, staň se tvá vůle.

P. Budzilovič, NY, USA
(převzato z časopisu Ruské zahraniční pravoslavné církve „Pravoslavná Rus“)

V češtině publikováno v Cyrilometodějském pravoslavném kalendáři (ročenka s kalendáriem a duchovním čtením) na rok 1998.
Zpět na rozcestník »Znamení doby«

NAVRCHOLU.cz