„Úctu k citům věřících.
Chránit křesťanskou bdělost“

Prohlášení posvátného synodu Ruské pravoslavné církve

V poslední době se vláda Ruska a řada jiných států unie snaží organisovat sbírání informací o občanech, které budou shromážděny v národních počítačových systémech. Je to zdůvodňováno nutností registrace při výběru daní a také přáním zjednodušit finanční vztahy mezi občany a úřady.

Vedle toho, obyvatelům některých měst se začaly vydávat na ruce elektronické kartičky, s jejichž pomocí budou probíhat vyúčtování s místními vládními orgány a které se stanou základem pro poskytování sociální a lékařské péče, tj. návratu prostředků, jež obyvatelstvo dalo státu ve formě daní. Tato novota vyvolala nepokoj věřících, kteří se obávají naprosté kontroly vlády nad soukromým i společenským životem a také nepřítomnosti jakékoliv obecné kontroly nad informacemi, které mohou být na kartičkách obsaženy.

Každému pracujícímu člověku bude pro jeho (daňové) přiznání přidělen individuální daňový kód. Mnozí křesťané, kteří ctí jako svátost své jméno, jež jim bylo při křtu uděleno, považují za nedůstojné (nenáležité) žádat stát, aby jim přidělil nějaké nové "jméno" v podobě čísla.

Další - neméně vážnou - otázkou, s níž se na nás věřící obracejí, je problém symboliky používané při registraci občanů. V některých dokladech (dokumentech) je obsažen anebo bude obsažen čárový kód - zobrazení čísel v podobě linek různé síly. Každý z těchto kódů v sobě obsahuje tři rozdělené linky, graficky shodné se symbolem používaným pro číslo "6". Tímto způsobem je v čárových kódech (dle vůle zakladatelů mezinárodního systému tohoto záznamu) obsaženo zobrazení čísla 666, které je vzpomínáno v knize Zjevení svatého Jana Theologa jako číslo antikrista (Zjev 13,16-18), a proto je používáno satanistickými sektami pro urážení Církve a křesťanů.

Mnozí specialisté, pracující s výpočetní technikou, nás ubezpečují, že používání znaku pro číslo 6 (v podobě rozdělené linky) není vůbec nutné. Z toho je možno vyvodit závěr: ti, kteří připravovali globální systém čárových kódů (dnes široce používaných ve statistice, obchodu, sledování pohybu zboží a v mnohých jiných oblastech), zvolili ať už vědomě či nevědomky symbol urážející a zneklidňující křesťany, což v krajním případě vypadá jako drzý výsměch. Už mnohá pravoslavná společenství dala najevo, že se tímto problémem zabývají, m.j. Církev Řecká.

Vida celou složitost tohoto problému, obrací se posvátný synod s nemenší naléhavostí k pastýřům a jejich stádci s výzvou chránit křesťanskou bdělost.

Neklid, který byl mezi vámi vyvolán činy vlády, sdílejí i církevní představení; vždyť to, o čem je konec konců řeč, je právo věřících žít v souladu se svým náboženským přesvědčením. Avšak při tom chceme jasně prohlásit: nestrachujme se vnějších symbolů a znaků, vždyť žádný nápor nepřítele lidských duší není schopen přemoci Boží blahodať (milost), kterou je naplněna svatá Církev. Nikdo a nic nemůže otřást vírou člověka, jestli on skutečně přebývá s Kristem a utíká se k církevním Tajinám (svátostem). Sv. apoštol Petr píše: "Kdo Vám způsobí zlo, jestli budete horliteli za dobro? Trpíte-li za spravedlnost, jste blažení; jejich hrozeb se nebojte a nermuťte se. Pána Boha svěťte ve svých srdcích, buďte vždy připraveni odpovídat se každému ve vaší naději a dát odpověď s mírností a zbožností" (1. Petr 3,13-15).

Někteří pastýři svévolně zařadili otázku o přijetí daňového čísla do počtu otázek, pokládaných při zpovědi, a odmítnutí daňové registrace uložili jako podmínku povolení účasti na svatém Přijímání. Těm, kteří se táží, zda identifikační čísla mají spojovat s "pečetí antikrista", připomínáme, že ve svatootcovském podání se tato pečeť chápala jako znamení, dotvrzující vědomé zřeknutí se Krista. Dle slov Hyppolita Římského, "ta pečeť bude hlásit: odříkám se od Stvořitele nebe i země, odříkám se křtu, zříkám se služby mému Bohu..." Tak hovoří i sv. Nil Myrotočivý: "Na pečeti bude napsáno toto: Já jsem tvůj - ano, ty jsi můj." V rozporu s touto tradicí se někdy tvrdí, že technolické dění může jakoby samo o sobě způsobit převrat v tajemných hlubinách lidské duše a přivést ji k zapomenutí na Krista. Taková pověrčivost se rozchází s pravoslavným výkladem Zjevení sv. Jana Theologa, podle něhož "pečetí šelmy" jsou opatřováni ti, kteří vědomě uvěří v něho (v antikrista) na základě pouhých lživých zázraků - sv. Jan Zlatoústý. Žádný vnější znak nenarušuje duchovní zdraví člověka, jestli není důsledkem vědomé zrady Krista a pohanění víry.

Po vyřčení tohoto se současně obracím jménem našich věřících k vládě, maje při tom na zřeteli všechny vzpomenuté důvody starostí i rozpaků.

Církev se s pochopením staví ke snaze zdokonalit výběr daní, neboť od toho v mnohém závisí dobré podmínky pro lidi, v prvé řadě trpící bídou, nemocemi a starobou. Vítáme i jakékoliv pokusy ulehčit občanu získání sociální pomoci a jiného dobra poskytovaného státem, neboť víme, s jakými obtížemi je tato dostupnost dnes spojena.

Posvátný Synod však připomíná státu: dle norem světského práva a sice ruské ústavy není sbírání, ukládání a používání informací o soukromém životě osoby bez jejího souhlasu dovoleno (par. 24). Reagujíce na znepokojení dítek naší Církve, vyzýváme ty, kdo mají moc, aby se se vší vážností vyjádřili k našemu prohlášení. Znepokojuje nás totiž, že se občané nemohou dostat k informaci, která o nich může být obsažena v elektronických archivech daňových orgánů a jiných administrativně-finančních úřadů; znepokojivá je i možnost použití této informace ke škodě lidí.

Pokládám za důležité, aby bylo věřícím umožněno nežádat o přidělení individuálního (osobního) daňového čísla.

Vyzývám vlády Ruska i druhých států SNS s převládajícím pravoslavným obyvatelstvem, aby se zabývaly otázkou odstranění rouhavého symbolu z čárových kódů cestou změny mezinárodního systému psaní odpovídajících znaků. Nebude-li to možno učinit, považuji za nevyhnutelné vytvoření alternativního národního elektronického jazyka.

Je zde ještě jedna skutečná potíž. Lidé, kteřé nemají daňový kód nebo plastikovou kartu, mohou být brzy prakticky zbaveni možnosti získávat sociální a dokonce i lékařskou pomoc. Jestli se něco podobného stane, vzniknou všechny důvody pochybovat o principu stejných práv pro všechny občany a svobody svědomí - principech, které tak aktivně propaguje současná civilizace.

Zvláště kvůli tomu poukazujeme na nutnost mít alternativní systém plateb občanů a poskytování jim sociální, důchodové a jiné péče.

Církev nemůže nepozdvihnout svůj hlas na obranu lidské svobody. Vždyť pro duchovní jednotu společnosti je nanejvýš důležité, aby se věřící necítili občany druhého řádu a neviděli opět ve státu pronásledovatele, který uráží jejich víru. Ano, pravoslavný křesťan, jemuž vláda uloží přijmout doklady se smutně proslulým číslem, neuškodí své duši. Avšak v tentýž čas bude znovu, jako v době pronásledování, činit mučivé rozlišení mezi vlastí a státem. Neustálé pokání za hříchy, spáchané ve 20. století proti věřícím, bude vykonáno tehdy, když bude stát nezvratně ctít city věřících a nebude narušovat lidské svědomí ať už z jakýchkoliv příčin - politických, ekonomických, ideologických či policejních.

S modlitbou za Rusko i jiné země, kde žijí naši věřící, vyjadřuji naději, že státní moc nezůstane lhostejná k bolesti milionů křesťanů. Ke služebníkům Kristovým a našim věřícím se obracím se slovy apoštola Pavla: "Bůh trpělivosti a útěchy kéž vám dá být jednomyslnými mezi sebou, podle učení Krista Ježíše" (Řím 15,5).
Zpět na rozcestník »Znamení doby«

NAVRCHOLU.cz