Otevřený dopis pravoslavného duchovenstva
redakci týdeníku RespektNa konferenci českého a moravského duchovenstva se její účastníci rozhodli odeslat níže citovaný list řečenému týdeníku pro hanebný výrok o srbské pravoslavné církvi, který tyto noviny uveřejnily.
Zde je celý text otevřeného dopisu:

Na zasedání pravoslavného duchovenstva z českých zemí, které probíhá ve Vilémově u Olomouce, jsme se seznámili s obsahem článku T. Marjanoviče „Mýtus jednotného srbského národa končí“ (Respekt č. 17, str. 10 z t.r.).

Každý má jistě právo na svůj názor, avšak výrazy, kterých užil autor článku o srbské pravoslavné církvi a potažmo o jejím představiteli, patriarchu Pavlovi, nás naplnily hlubokou lítostí a rozhořčením. Považujeme za neslýchaně hrubé, nespravedlivé a nestoudné, když autor článku veřejně cituje hrubé výrazy, jichž použil básník G. Simič k vyjádření svého nesouhlasného postoje k srbské pravoslavné církvi a jejímu představiteli, označiv ji za „dnes asi nejzkurvenější organisaci na světě“. Takových výrazů nepoužívá veřejně slušný člověk o nikom.

Zde jich bylo užito blasfemicky proti Církvi Kristově, církvi pravoslavné srbské a jejímu představiteli Jeho Svatosti patriarchovi Pavlovi, který od samotného začátku neblahého hrozného konfliktu v Jugoslávii, vyzývá všechny znesvářené strany k usmíření, porozumění a lásce a dokládá tento svůj postoj neustálým pokáním, modlitbami a postem i tím, že neváhal vystoupit i veřejně, manifestačně proti těm, kteří konfliktu přejí, o čemž jsou bohužel naši spoluobčané velmi málo z tisku informováni.

Způsob reprodukování názorů v takové formě, jaké jste užili v „Respektu“, je zřetelnou vizitkou morální úrovně Vaší tiskoviny. Takové formulace pomáhají šířit nenávist mezi lidmi a jsou podle našeho názoru žalovatelné i z hlediska občanských zákonů, které výslovně nepřipouštějí rozdmychávání nacionální, rasové nebo i náboženské nenávisti.

Žádáme Vás o veřejnou omluvu spolu s publikováním tohoto našeho stanoviska na stejně výrazném místě ve Vašich novinách, jako byl umístěn uvedený článek.

Ve Vilémově dne 27. 5. 1994

Podepsáni přítomní duchovní

Otištěno v časopisu Hlas Pravoslaví, září 1994
Na tento dopis nepřišla do uzávěrky tohoto čísla Hlasu Pravoslaví žádná odpověď ani nebyla pozorována jakákoliv jiná reakce řečeného týdeníku, který se honosí názvem „Respekt“.

Ani v průhěhu několika let se Pravoslavná církev v Českých zemích nedočkala jakékoliv reakce i přes to, že tento dopis byl redakci "Respektu" zaslán opakovaně. Respekt a slušnost mají tedy jen pro někoho...
Zpět na rozcestník Jugoslávie
<-Skok na seznam »za dveřmi«    <-<-Skok na Homepage