Ruská pravoslavná církev v zahraničí

Obsah:

Prohlášení archijerejského synodu

Výzva k modlitbám

Texty pro modlitby za trpící pravoslavný srbský lid

Modlitba za záchranu trpícího pravoslavného lidu srbského
 

Prohlášení archijerejského synodu Ruské pravoslavné církve v zahraničí o vojenských akcích na Balkáně

Více než měsíc trvají vojenské akce na Balkáně a pouze tím zesílily staré etnické problémy na území trpícího Srbska. Po padesátiletém oddychu opět padají bomby na evropská města a vesnice ve jménu lživě představovaných "lidských hodnot", uplatňovaných účelově a pokrytecky. Právo a pravda jsou hanebně beztrestně pošlapány. Státy NATO zakládají své činy nikoliv na svědomí nebo morálce nýbrž na holém násilí.

Biskupové Ruské pravoslavné církve v zahraničí jsou nuceni obrátit se ke svědomí lidí, kteří sami sebe považují za "civilizované", a odsoudit barbarské přepadení bezbranného obyvatelstva pravoslavného Srbska a naléhavě vyzvat ihned ukončit zabíjení nevinných lidí a ničení země a tak předejít rozšíření začínajícího válečného požáru na ještě širší území.

Státy nalézající se v NATO přestoupily samotné základy mezinárodního práva a lidské důstojnosti, nezabývají se skutečnými příčinami, nýbrž konají své akce jen kvůli vlastním politickým zájmům a cílům. Při tom bez studu zabíjejí bezbranné Srby i ne-Srby, ničí obytné domy, starobylé monastýry a dávné svatyně, historické památky, průmysl, zbavují srbský lid základů pro fyzickou existenci na mnohá desetiletí. To vše se děje ve jménu pochybných separatistických přání nevýznamné skupiny teroristů, kteří si určili za cíl oddělit od Srbska středobod jeho duchovního sebeuvědomění a existence a kolébku její státnosti - Kosovo a Metochii.

Osnovatelé současného útoku ignorují historii a odevzdávají smrti vnuky těch samých Srbů, kteří tolik bojovali na podporu Západu v jeho poslední evropské válce. Tito osnovatelé vědomě klamou své vlastní občany a vydávají své akce jakoby to byla "pomoc trpícím a mírotvorectví". Nehanbí se vraždit lidi a ničit chrámy dokonce i ve svaté dny Pašiového týdne a světlého Kristova Vzkříšení. My, biskupové Ruské pravoslavné církve v zahraničí tvrdíme: Bůh a jeho svatí nemohou být vysmíváni. Rouhačským a krutým přepadením ohromnou vojenskou silou malého národa, který zůstal bez pomoci, trpí ničím se neprovinivší pravoslavní i nepravoslavní obyvatelé Kosova a celého Srbska. Tento čin se obrátí na toho, kdo zvedl tento nespravedlivý meč. My věříme (a jsou pro to nesčíslné doklady v dějinách), že odplata přijde ne jen ve věku budoucím, nýbrž i v současném.

Mocní tohoto světa! Nemáte-li bázeň před Bohem, bojte se sami sebe! Neboť agrese se neodvratně obrátí proti těm, kteří na tuto cestu do záhuby vstoupí. My, biskupové Ruské pravoslavní církve v zahraničí se modlíme za pravoslavné Srbsko za všechny, kteří žijí na jeho území, a vyzýváme k tomu všechny naše věřící.

Nechť daruje Pán pokoj a dobro našim stejně věřícím bratřím, kteří prožívají nynější strašné zkoušky. Nechť je posílena jejich pevnost ve víře, v lásce a dobru. Kéž bude utěšen jejich pláč. Nechť budou zahanbeni vrahové nevinných obětí. Bratrsky líbáme biskupy a duchovenstvo těžce strádající církve srbské a prosíme o jejich svaté modlitby na nás, kteří s nimi sdílejí jejich veliké hoře a soužení. Naše slzy ať se promění v radost dle pravdivého a nezvratného zákona našeho Spasitele, vzkříšeného Pána, Ježíše Krista.

Předsedající archijerejského synodu - podepsán:

+ metropolita Vitalij


členové:

+ archiep. Antonij

+ archiep. Lavr

+ archiep. Mark

+ ep. Kyrill

+ ep. Amvrosij

+ ep. Gariil

+ ep. Michail

New York, 15./28. duben 1999


Výzva k modlitbám

Synod biskupů Ruské pravoslavné církve v zahraničí celým srdcem soucítí se svými bratry pravoslavnými Srby v neštěstí, které je postihlo, a vyzývá všechna svá duchovní dítka k usilovným modlitbám za záchranu tolik trpícího Srbska. Současný stav naší sestry, Srbské pravoslavné církve a trpícího srbského lidu je o to tragičtější, že je úsilí zbavit Srbska jejího srdce - Kosova. Vyzýváme naše duchovenstvo i stádce k církevním i domácím modlitbám za záchranu srbské země a jejích věrných pravoslavných dítek, s nimiž jsme tak úzce dějinně svázáni. Po obdržení tohoto listu náleží se vyhlásit jej ve všech našich chrámech v den sváteční i sloužit moleben (pobožnost) a dále se modlit i po bohoslužbách. K čemuž přikládáme modlitební texty.

Bože, pomoz našim bratřím!

Metropolita Vitalij,
předsedající archijerejskému synodu

New York 13./26. března 1999


Texty pro modlitby za trpící pravoslavný srbský lid

Liturgie: při ektenii velké po prosbě za Rusko a jeho zemi - "Za trpící pravoslavný lid srbský, spasení jeho a ochranu jeho svatyň a životů bratří našich v oblasti Kosova i ve všech končinách otčiny jejich - k Hospodinu modleme se."

Při ektenii vroucí též po prosbě za Rusko a jeho zemi - "Ještě modleme se za trpící pravoslavný lid srbský, spásu jeho a ochranu..." (podobně jako při ektenii velké).

Moleben (pobožnost) po skončení liturgie

Po "Bůh je Hospodin..." tropar (hlas 1.): "Spasiž, Pane, lid svůj..."

Přípěvy: "Ježíši, Synu Boží, smiluj se nad námi."
(Poznámka: mohou být zpívány i jiné tropary, např. přesv. Bohorodici, svatým - i s přípěvy.)

Prokimen hlas 4.: "Budiž, Hospodine, milost tvá na nás, neboť doufali jsme v tebe."

Verš: "Shlédni na nás a smiluj se nad námi."

Evangelium od Matouše zač. 20.

Při ektenii vroucí na konci pobožnosti po prosbách za biskupy, za Rusko a zemi čteme následující: "Ještě modleme se za pravoslavné biskupy srbské, duchovenstvo a stádce jejich i za spásu jejich." "Ještě modleme se za trpící pravoslavný lid srbský, spasení jeho a ochranu jeho svatyň a životů bratří našich v oblasti Kosova i ve všech končinách otčiny jejich."

Ohlas: "Vyslyš nás Bože..."


Modlitba za záchranu trpícího pravoslavného lidu srbského

Vládce, všemohoucí, přijmi pokorné modlitby naše za pravoslavný rod srbský. Prosíme tě, mnohomilostivý, za velice dnes soužené pravoslavné bratry naše, kterým chtějí odebrat jejich posvátné pole kosovské - oltář odkázaný předky... Vzpomínáme na mnohá dobra, která jsi daroval nám a otcům našim, kteří unikli mukám a smrti od bezbožníků, díky bratřím Srbům, kteří je přijali do své vlasti, prosíme tě, přeblahý, daruj jim v tomto dočasném životě svoji ochranu před útočníky, kteří je přepadli, a v životě věčném jim dopřej spásu a radost věčnou. Na přímluvy přečisté Vládkyně naší, Bohorodice, prvého hierarchy srbského, Sávy a všech svatých slovanských i po celém světě. Spasiž, Pane, lid tvůj, vždyť vše je pro tebe možné, a tobě, nejmocnějšímu my, všichni, díky a slávu vzdáváme: Otci i Synu i Svatému Duchu, ve svaté Trojici jedinému Bohu, nyní i vždycky až na věky věkův. Amen.

Při propuštění je na místě vzpomenout všechny ruské i srbské svaté.
 
 
 

Stránka s texty na okraj situace v Jugoslávii
 
 
 
 
 
 

<-Skok na seznam »za dveřmi«<-<-Skok na Homepage