Hříchy a dobré skutky

Co je hřích?

Hřích je vědomé a dobrovolné přestoupení přikázání Božího, hřích je nedostatkem lásky k Bohu nebo bližnímu.

Jak hřešíme?

 1. Zlými myšlenkami, skutky, žádostmi, slovy a skutky

 2. Opomíjením dobrého

Hlavní hříchy (jsou ty, z nichž ostatní hříchy pocházejí):

pýcha, lakomství, smilstvo, závist, nestřídmost, hněv, lenost

Proti Duchu Svatému hřeší (to je nejtěžší hřích):

 1. Kdo opovážlivě spoléhá na milosrdenství Boží

 2. Kdo nad milosrdenstvím Božím zoufá

 3. Kdo k spasitelnému napomínání má srdce zatvrzelé

 4. Kdo se protiví poznané pravdě

 5. Kdo v nekajícnosti setrvá až do smrti

Hříchy do nebe volající:

 1. Úmyslné zabití člověka (1. Mojž. 4,10)

 2. Utiskování chudých lidí, vdov a sirotků (Sichach 35,18-19)

 3. Neoprávněné zadržování nebo snižování mzdy (Jak 5,4)

V pokušení je třeba:

 1. Vzpomenout si na smrt a soud Boží

 2. Znamenat se svatým křížem

 3. prosit Boha v modlitbě o pomoc, abychom pokušení přemohli

 4. Věnovat se práci

Hlavní dobré skutky:

Modlitba, půst, almužna; víra bez skutků je mrtvá (Jak 2,20)

Skutky tělesného milosrdenství:

Hladové sytit, žíznivé napájet, pocestné do domu přijímat, nuzné odívat, nemocné ošetřovat a navštěvovat, také vězně navštěvovat a mrtvé s úctou pochovávat

Skutky duchovního milosrdenství:

Za živé i zesnulé se modlit, chybující napravovat, nevědomé poučovat, bezradným dobrou radu dávat, zarmoucené těšit, za příkoří se nemstít, urážky odpouštětZpět na rozcestník „Učení Církve - katechismus“

Zpět na rozcestník „Věrouka“<-<- Skok na Homepage

NAVRCHOLU.cz