O poustevníku Ivanu Českém

Obrázek sv. Ivana Kníže Bořivoj měl moudrou ženu, jménem Ludmila, která mu porodila syna Vratislava. Svatopluk, kníže moravský, který byl křesťanem, pozval na hostinu Bořivoje. Sluhy svých přátel posadil za stůl, avšak jeho kázal usadit a pokrmy mu předkládat na zemi. Ten se ho, pohaněn, ptal, proč to tak je. Odpověděl mu Svatopluk: „Ty jsi pohan, proto nejsi hoden jíst s křesťany.“

Od toho času byl osvícen Duchem Svatým a vyžádal si od biskupa, svatého Metoděje, jenž byl Řek, poučení o víře křesťanské. Prosil pak, aby byl pokřtěn s celým svým domem. Král Svatopluk s ruským bojarem ho přijímali. Přijel a pokřtil ženu Ludmilu s dětmi, a tak byla první mše v Čechách sloužena ve staroslovanském jazyce biskupa Cyrila bratrem Metodějem.

Bořivoj byl dobrý křesťan, více myslel na Boha než na knížectví. Se souhlasem rádců a vznešených pánů odevzdal knížectví Vratislavovi. Ten si vzal ženu zlou a krutou, jež porodila syna Václava, jehož potom zabil jeho bratr Boleslav. A Bořivoj se uchýlil do míst, kde kdysi žila kněžka Teta.

Jednou se vydal se svými lidmi na lov. Když zajel daleko do lesa, potkal laň a střelil po ní z luku. Dala se do běhu. Když ji pronásledoval, přivedla ho pod velikou skálu, z níž tekla voda. Laň pila vodu. Slezl s koně a zabil jí kopím. Ale místo krve vytékalo mléko, čemuž se všichni divili. Za chvíli vystoupil z houští jakýsi muž velice strašný, celé tělo měl porostlé vlasem, a řekl: „Proč jsi zabil mou laň?“ Bořivoj se lekl, když ho uviděl, a otázal se: „Což byla tvá?“ Odpověděl: „Ano. Živila mne na tomto místě dvaačtyřicet let.“ Bořivoj se otázal: „Kdo jsi a co zde děláš?“ On odpověděl: „Jsem Ivan ze země chorvatské. Žiji tu čtyřicet a dvě léta. Žádný člověk mne tu dosud neviděl.“

Bořivoj ho pozval do svého domu. Ivan mu řekl: „Na koni nejezdím, pošli pro mne kněze, s tím půjdu, kam poručíš.“ Bořivoj proň poslal kněze. Vyšel mu vstříc se ženou. Ivan, vyslechnuvší službu Boží, nechtěl nic pít ani jíst. Prosil, aby ho odvedli zpět na jeho místo. A když ho tam chtěli doprovodit, upadl do těžké nemoci a za krátký čas zemřel. Byl u něho nalezen zápis, že je to syn chorvatského krále Gestimula.

Léta 910 Bořivoj na Tetíně zemřel, žalostně oplakáván křesťany, a pohřben byl v kostele svatého Michala. Zanechal po sobě syna Vratislava, který pak za krátký čas zemřel.

Z historie krátké o Bohemě, což jest země Česká (z ruských rukopisů – upraveno)

připravil Petr Baudiš

Otištěno v Hlasu Pravoslaví (1995)


Delší obsáhlejší studie:
Život ctihodného Ivana Českého - poustevníka (život, legendy, historická studie).Zpět na rozcestník „Životy svatých“<-<- Skok na Homepage