LITERATURA


Naše recense:

Z došlé pošty:
Uvedu Vam zajimavost, ktera mi neni zcela jasna:
Mnoho valek bylo zpusobeno jenom touhou po moci. Mnoho valek maji na svedomi jezuite a Vatikan - viz knizka Tajene dejiny jezuitu (ukazano na historickych prikladech, jak jezuite ovladali a ovladaji historicky vyvoj):
http://mujweb.cz/www/novpol/
Je k dispozici i v elektronicke podobe, jako dokument DOC nebo RTF.

(V knize, na kterou výše uvádíme cestu, jsou bohužel i nepřesnosti, zde je reakce od našeho dopisovatele.)


NABÍDKA PRAVOSLAVNÉ LITERATURY

Poslední aktualizace (25. 3. 2000):

Do kapitoly II. Publikace Pravoslavné bohoslovecké fakulty: "Liturgický rok" a "Pravoslávna cirkev na Slovensku v 19. a 20. storočí (Ludia - udalosti - dokumenty)".
Do kapitoly III. Pravoslavná církev na Slovensku - Prešov: "Žil niekdy Chriostos? (Zborník)". Ján Šafin.
Obsah

I. Edice světlo světa v Olomouci (a moravské církevní ústředí) (i magnetofonové kazety)
II.Publikace Pravoslavné bohoslovecké fakulty
III. Pravoslavná církev na Slovensku - Prešov
IIII. Knihy pražské metropolitní rady - distribuční středisko v monastýru v Mostě
V. Zvláštní nabídka
VI. Knižní dílna „Rubato“ (komletní informace na vlastní stránce)
VII. Jihlavské pravoslavné vydavatelství ELIJÁŠ (komletní informace na vlastní stránce)
VIII. Videokazety
IX. Pravoslavné vzdělávací centrum v Praze vydává "Orhodox revue"
X. Pravoslavná (nebo související) literatura vydaná v nepravoslavných vydavatelstvích

Pravoslavnou literaturu prodává:
Pražské knihkupectví Oliva,
kde vždy byla nejrozsáhlejší nabídka pravoslavné literatury,
se přestěhovalo na adresu
Jilská 7 (Praha 1 - nedaleko od OD Tesco /dříve Máj/).
Prosíme všechny zájemce o pravoslavnou literaturu, aby se se žádostí o podrobnější informace a případně i o zaslání publikací obraceli nikoliv na vydavatele této internetové stránky, ale přímo na adresy jednotlivých distributorů, které jsou uvedeny v závěru každé kapitoly této knižní nabídky.

Církevní ústředí bohužel nezveřejňuje seznamy dostupné literatury ani žádným jiným způsobem pro širokou veřejnost neprezentuje aktuální knižní nabídku, ze které bychom mohli pro naše informační dílo čerpat. Proto tato knižní nabídka nemusí být úplná.
I.

Edice světlo světa v Olomouci (a moravské církevní ústředí) nabízí:

Prot. Thdr. Pavel Aleš - „Vejdu do domu tvého“. Jak se chovat v pravoslavném chrámu. Vydala „Knižní dílna Rubato“. (Cena 30 Kč.) Objednávejte buď u vydavatele nebo na adrese Eparchiální rady pravoslavné církve (Masarykova tř. 17, 772 00 OLOMOUC)

Biskup Gorazd Pavlík.Dosud nepublikované části díla sv. biskupa mučedníka Gorazda: teorie o nerovnocennosti lidských ras; co život přinášel; po první světové válce; nebezpečí. Vydala Pravoslavná akademie ve Vilémově. (Cena 100 Kč.) Objednávejte na adrese Eparchiální rady pravoslavné církve (Masarykova tř. 17, 772 00 OLOMOUC)

Nikolaj Berďajev: O hodnotě křesťanství.
O okolnostech vzniku knížky viz annonci na home page. Z textu knížky: „Největší výtkou proti křesťanství jsou sami křesťané...“ „Křesťanství je posuzováno podle křesťanů v tomto našem malověrném století, v tomto věku široce rozšířeného nevěrectví. V dřívějších dobách, ve staletích víry, bylo křesťanství posuzováno především podle jeho věčné pravdy, podle jeho učení, podle jeho odkazu. Ale náš věk je až příliš zaujat člověkem a tím, co je lidské... Špatné skutky křesťanů, jejich zkažené křesťanství, jejich násilí, to zajímá lidi více než samotné křesťanství... A samotné křesťanství pak začnou mnozí lidé našeho věku posuzovat podle křesťanů, a to podle nepravých, vnějškových, zrůdných křesťanů. Křesťanství je náboženstvím lásky, avšak je hodnoceno podle zloby a nenávisti křesťanů. Křesťanství je náboženství svobody, avšak soudí se o něm podle násilí, které křesťané páchali v dějinách... Kristus není vinen za to, že Jeho přikázání jsou v životě pošlapávána... Křesťanské náboženství je nejtěžší ze všech, je nejtíž uskutečnitelné, protože... vyžaduje nepoměrných obětí... křesťanův život je sebeukřižování...“ „Dějiny církve... hovoří o boji lidských vášní a zájmů... o převrácení a zkažení křesťanské pravdy... Vnější dějiny církevního života bijí do očí, snadno se podávají, je možno o nich vyprávět formou dostupnou všem. Avšak vnitřní duchovní život církve, obracení se lidí k Bohu, dosahování svatosti už tolik do očí nebije, a o tom je těžší vyprávět; vnitřní duchovní život zůstává jaksi skryt za vnějšími dějinami...“ „Křesťanské lidstvo spáchalo trojí zradu křesťanství. Nejprve kazilo křesťanství a špatně je uskutečňovalo, potom docela odpadlo od křesťanství a posléze - a to byla nízkost nejhorší - začalo proklínat křesťanství za všechno to špatné, co samo páchalo v křesťanských dějinách.“
(Knížečka má 20 str. formátu A5. Stojí 29 Kč. Je k dostání u Pravoslavné církevní obce v Brně a můžete si ji objednat na adrese Eparchiální rady pravoslavné církve, Masarykova tř. 17, 772 00 OLOMOUC 2)

Metropolita Antonij: Tvořivá modlitba
Kniha jednoho z největších duchovních učitelů současnosti. V Londýně žijící pravoslavný hierarcha otevírá čtenáři perspektivu neustálého duchovního růstu a sebezdokonalování. (Slovensky, cena 23 Kč.)

Svatý Jan Damašský: O pravé víře
Obálka knihy: Jan Damaskin
Vrcholné dílo byzantské křesťanské kultury se zvláštním důrazem na učení o člověku pozoruhodným způsobem přibližuje čtenáři poslední období velkých theologických sporů na Východě a myšlenkový svět východního křesťanství. Tato kniha je odpovědí na mnohé problémy, kterým muselo západní křesťanstvo čelit o několik století později, a jsou i dnes aktuální. Vykládá se zde originální - tedy východní podoba křesťanské víry. (50 Kč)

Biskup Kalistos Ware: Síla Jména
Biskup Řecké pravoslavné církve a profesor na Oxfordské universitě přibližuje západnímu čtenáři význam a obsah Ježíšovy modlitby, která je jedním z nejdůležitějších prvků intensivní duchovní praxe - v poustevnách i ve světském životě - východního křesťanství. (30 Kč)

Prot. prof. ThDr. Pavel Aleš: Pravoslavná církev u nás
Nejnovější dílo vynikajícího současného autora, profesora církevních dějin. Čtivou formou přibližuje osudy a význam pravoslavné církve v dějinách našich národů od dob cyrilometodějských po dnešní časy. Kniha je pozoruhodná kromě jiného tím, že mapuje zajímavé a přehlížené vztahy české reformace s křesťanským Východem a všímá si smutné problematiky církevních unií s Římem na Východním Slovensku. Přibližuje také vztahy národních buditelů a našeho obrození, které po prvé svět. válce vyústilo ve vznik Československé republiky, k pravoslaví. (2. vyd.; 22 Kč.)

Roman Juriga: Neznámý Balkán
Nevšední reportáž z cesty po monastýrech a duchovních střediscích pravoslavné církve přibližuje z nečekané perspektivy život v Srbsku, Řecku, Turecku a Rumunsku. Kniha zaujme každého, kdo se zajímá o současnou problematiku Balkánu a chce si přiblížit tento podivuhodný svět dýchající starobylostí a eschatologickým očekáváním. (18 Kč)

Pravoslavná modlitební knížka - OTČE NÁŠ
Již třetí vydání stručného českého pravoslavného modlitebníku obsahujícího nejzákladnější modlitby pro modlitební pravidlo pravoslavného křesťana. I v tomto vydání jde (stejně jako u vydání druhého) o reprint prvého vydání; současné vydání má zvětšený formát, čímž je zlepšena čitelnost písma. (30 Kč)

Nedělníček
Obrázkový průvodce svatou liturgií pro naše nejmenší bratry a sestry. Vhodné zvláště jako součást vyučování náboženství pro děti.

Svatý kníže Rostislav Velkomoravský
Brožura vydaná ke svatořečení velkomoravského knížete Rostislava, který před tisíci lety pozval na Velkou Moravu svaté bratry Konstantina -- Cyrila a Metoděje. V knížce je vylíčen život sv. knížete Rostislava, dále obsahuje modlitební službu ke sv. Rostislavu Velkomoravskému a anglické resumé. (Cena 20 Kč)

Pastýř a Martyr
(ilustrovaný sborník statí o  sv. mučedníku Gorazdovi II. - vzpomínky, studie, zamyšlení nad osobou svatého biskupa-mučedníka) (40 Kč)

Čtyři kapitoly o smrti
(přednášky metropolity Anthony Blooma; citlivé vyprávění o pravoslavně-křesťanském přístupu k umírání a ke smrti) (27 Kč)

Dále nabízíme barevné pohlednicové ikonky sv. Rostislava a barevnou pohlednici s portrétem nejvyššího představitele naší místní církve Jeho Blaženstva Doroteje, arcibiskupa pražského, metropolity Českých zemí a Slovenska, předsedy posvátného synodu, který v roce 1994 velkomoravského knížete Rostislava svatořečil. (Cena 3 Kč za pohlednici)

Schiigumen Herman: O modlitbě
(pojednání o vnitřní modlitbě s připojeným životem poustevníka sv. Onufria Velikého) (25 Kč)

Liturgika pro děti
(o chrámu a bohoslužbách pro nejmenší) (20 Kč)

Cesta k Bohu
(biblická dějeprava) (slovensky, 30 Kč)

Obálka pravoslavného kalendáře 1997 Cyrilometodějský pravoslavný kalendář
Ročenka s kalendáriem a duchovním čtením
Obsahuje: pravoslavná kalendária a základní kalendářní údaje z pravoslavného církevního kalendaria (památky svatých, svátky, půsty atd.); většinu obsahu ročenky tvoří soubor článků atd. součástí ročenky je i podrobný schematismus Pravoslavné církve u nás. Vychází každoročně (možno předem objednat).

Štefan Pružinský: Život v Kristu
(o křesťanském církevním životě) (slovensky, 50 Kč)


Hlubší zájemce o pravoslavnou teologii odkazujeme na publikace Pravoslavné bohoslovecké fakulty, které u nás též prodáváme


Pravoslavná církev v českých zemích vydala Nový zákon v krásné úpravě ve dvou dílech:

knihu čtyř evangelií (tj. „Evangeliář“) a knihu obsahující Skutky apoštolské, listy apoštolské a Zjevení sv. Jana -- Apokalypsu (tzv. „Apoštol“).

Toto vydání obsahuje posvátný text souběžně ve staroslověnštině (resp. církevní slovanštině) písmem cyrilským a v češtině (text staroslověnského znění a text pravoslavného českého překladu jdou vedle sebe ve dvou sloupcích na každé straně). (Evangeliář - 90 Kč, Apoštol - 90 Kč)


Magnetofonové kazety s církevní hudbou:

Z dříve vyšlých titulů je k disposici:


Výše uvedené knihy si můžete objednat na adrese:

Eparchiální Rada pravoslavné církve
edice Světlo světa
Masarykova tř. 17
772 00 OLOMOUC

(telefon i fax: 068/ 5224 883 nebo 52 22 475)


II.

Publikace Pravoslavné bohoslovecké fakulty v Prešově a jejího detašovaného pracoviště v Olomouci:

Liturgický rok. Prot. ThDr. P. Kormaník.

Pravoslávna cirkev na Slovensku v 19. a 20. storočí (Ludia - udalosti - dokumenty). Prot Š. Horkaj, prot. ThDr. Š. Pružinský. (1998, 425 str., ISBN 80-88885-56-6)


Obálka knihy Nikodim Svatohorec: Neviditelný zápas „Sv. Nikodim Svatohorec: Neviditelný zápas“.
Klasické dílo pravoslavné duchovnosti od svatého starce Nikodima Agiority (tj. Svatohorce - ze Svaté Hory Athos). Obsahuje poučení o pravé křesťanské mystice. Jedna ze stěžejních statí pravoslavné spirituality. Rady k hlubokému duchovnímu životu - od pokládání základů až ke každodenní stavbě budovy spásy. Rady k zápasu s pokušeními. (Slovensky; 192 str.; objednávejte na adrese olomouckého pracoviště Pravoslavné bohoslovecké fakulty na Masarykově tř. 17, 772 00 Olomouc 2; tel. 068/ 5224 883)


S. Lavrov: Neboť s námi jest Bůh. Obálka knihy: Neboť s námi jest Bůh
Praktická duchovní příručka zabývající se úvahami o vzniku života na zemi, o Bohu a Jeho díle a o cestě člověka ke spáse (soubor rad k duchovnímu životu - správnému smýšlení i konání. (Slovensky; 120 str.; objednávejte u olomouckého pracoviště Pravoslavné bohoslovecké fakulty na Masarykově tř. 17, 772 00 Olomouc 2)Liturgie předem posvěcených Darů
Pojednání o této zvláštní velkopostní velice starobylé liturgii.

Alexandr Schmemann: Velký půst - cesta k Pasše
Světově proslulý pravoslavný theolog uvažuje nad významem tzv. "svaté čtyřicátnice" čili Velkým půstem (před velikonocemi). Probírán je význam jednotlivých týdnů velkopostních, jeho historické utváření i mystický smysl; sjednocení liturgického a duchovního života pravoslavného křesťana. Vzhledem k tomu, že se autor je západním pravoslavným křesťanem, je jeho výklad dobře srozumitelný zdejším čtenářům. Díla otce Alexandra Schmemanna patří k velice úspěšným mezi západními křesťanskými čtenáři. (Slovensky)

Vladimir Lossky: DOGMATICKÁ TEOLOGIE
Dogmatická telogie
Druhé upravené vydání ve světě i u nás velmi úspěšného díla. Právě při čtení této knihy si lze hluboce uvědomit, že slovo „dogma“ neznamená v pravoslavném duchovním prostředí něco zatuchlého, ztrnulého, zkostnatělého, jak jsme zvyklí z duchovního prostředí západního, kde výraz „dogmatický“ má téměř negativní a odpudivý podtón. Čtenáři - bohoslovci můžeme slíbit, že při studiu této pravoslavné dogmatiky prožije mnoho vnitřní radosti, překvapení nad odhalením nečekaných duchovních souvislostí a nadšení z hloubky, dokonalosti a krásy původní, autentické, pravoslavné křesťanské víry a zjevení. (Právě vychází)

ThDr. Pavel Aleš: CÍRKEVNÍ DĚJINY I. až III.
Druhé vydání studenty i ostatními zájemci o křesťanství a jeho historii vysoce ceněných a oblíbených skript. Prvý díl nás uvádí do doby rodící se křesťanské církve a tehdejších společenských souvislostí. Začíná dobou apoštolskou a dále probírá dobu pronásledování církve -- dvousetleté období svatých mučedníků... Třetí díl mapuje historii křesťanské církve koncem prvého tisíciletí a tisíciletí druhého. Důkladně rozebírá příčiny a okolnosti tzv. „velkého schizmatu“, kdy od Církve Kristovy odpadl celý římský patriarchát a křesťané se rozdělili pravoslavné katolíky a tzv. "římské katolíky". Dále tento díl Církevních dějin sleduje těžkou etapu v dějinné pouti pravoslavné církve -- křižácké výpravy a problematiku tzv. „unií“ (tj. nátlaku na pravoslavné, aby se zřekli své pravoslavné víry a stali se římskými katolíky s možností ponechat si bohoslužby východního obřadu). (Skripta)

Otec Justin Popovič: EVANGELIUM PODLE SV. JANA (text a výklad)
Stať od jedné z nejznámějších osobností pravoslavného bohosloví. (Slovensky)

Prot. Lazar Mirkovič: PRAVOSLAVNÁ LITURGIKA I. a II.
Vydání klasického díla, které nese podtitul: „Nauka o bohoslužbě pravoslavné východní církve“. (Slovensky)

Prot. Štefan Pružinský: Teologická východiska pravoslavné církevní misie I. a II.
Nejnovější dílo našeho známého pravoslavného spisovatele, autora řady skript z oblasti novozákonní, patristické a eklesiologické, který je profesorem na Pravoslavné bohoslovecké fakultě v Prešově. (Slovensky)

Mikuláš Štec: Úvod do staroslovienčiny a cirkevnej slovančiny. Kvalitní učebnice ve slovenštině s ukázkami starých textů. Pravoslavná bohoslovecká fakulta v Prešově; 1994. ISBN: 80-7097-287-4.

A dále řadu dalších teologických vysokoškolských skript a poslední ročníky Theologických sborníků (ročenka vydávaná naší bohosloveckou fakultou obsahující teologická pojednání domácí i překlady zahraničních (v případě zájmu se informujte v Olomouci na níže uvedené adrese)


Všechny publikace Pravoslavné bohoslovecké fakulty je možno si opatřit na adrese detašovaného pracoviště (pro dálkové studenty) PBF v Olomouci.
Adresa:
Detašované pracoviště Pravoslavné bohoslovecké fakulty, Masarykova tř. 17, 772 00 OLOMOUC 2 (telefon i fax: 068 / 5224 883III.

Pravoslavná církev na Slovensku vydala:

Žil niekdy Chriostos? (Zborník). Ján Šafin. Věnováno 2000. výročí narození Spasitele Ježíše Krista. (1999, 161 str., ISBN: 80-968134-0-4)

Jeromonach Christodoulos Svatohorec - Starec Paisij. Tento starec patří k největším duchovním osobnostem pravoslavné církve. Je připočítáván do sboru všech velkých starců - počínaje od sv. Antonia (Antonína Egyptského). Paisij je pro nás osoba o to vzácnější, že žil v naší době (zemřel v r. 1994). Kniha obsahuje vyprávění o jeho životě a množství jeho výroků a poučení i proroctví. Těžko si představit autentičtější duchovní četbu. Zde je výběr několika výroků starce Paisia: „Dnes všude vládne světský duch. Bůh dává požehnání bohatství, aby i nás přinutil dávat almužny. Avšak my kupujeme větší ledničky, aby se nám potraviny nekazily, anebo zvětšujeme naše spíže, aby se do nich více vešlo. Všude dne vládne chamtivost." „Mágové nemají žádnou moc a jejich magické, démonické energie se na křesťany "nechytají". "Přichytí" se na ně jen tehdy, když: nemají čistou zpověď nebo někomu křivdí. V těchto případech totiž sami dávají moc ďáblu." „Ve většině případů považujeme své rozmary za Boží vůli." „Malé pokřtěné děti vidí různá Boží tajemství. Protože jsou čisté, přijímají je do svého společenství svatí andělé, kteří neustále zří Boží tvář." „Zesnulí čekají na naše modlitby, jako uvěznění na návštěvu svých blízkých." „Když bdíme, prosme Boha, aby daroval spánek našim bratřím, kteří nemohou usnout a berou léky." „Když ďábel ničí nějakého člověka nebo rodinu, musíme napravit své myšlenky." „Otče najdu si nějaké dobré děvče, abych se s ním oženil? - Když všichni hledají "dobrá" děvčata, pak co si počneme s těmi ostatními? Naložíme je do sudu?" „Když někomu gratulujete ke svátku, říkejte mu: Přeji ti mnoho let příjemných Bohu!" „Bůh po nás žádá jedinou věc - pokoru a nic jiného. Nepotřebuje od nás nic, po čem by toužil a co by chtěl. Chce jen, abychom se pokořili a stali se účastnými jeho Božské blahodati (energie milosti)." „Místo toho, abychom zaplatili lékaři, který nám dává injekci (např. nějakému příbuznému či spolupracovníkovi apod., komu Bůh dovoluje, aby nám činil problémy, a tak nás cvičil v trpělivosti a pokoře), stavíme se na odpor a bráníme se léčbě." „Modlitba těch, kteří se modlí za svět, pomáhá věřícím křesťanům, kteří mají nahromaděny vážné problémy, neboť jedni i druzí vysílají na téže frekvenci." „Když si chci odpočinout, modlím se. Zjistil jsem, že pouze modlitba poskytuje člověku správný odpočinek. Proto se modlete a studujte." (O starci Paisiovi viz článek „po démonské bouřce" i jinde na stránkách znamení doby.) (Kniha je ve slovenštině, má 248 str. a obrazovou přílohu; vydalo ji vydavatelství Cuper, 080 01 Prešov, Požiarnická 17, Slovensko; stojí cca 280 korun. ISBN 80-88890-04-7; objednat si ji můžete také na adrese: Pravoslávna bohoslovecka fakulta, Masarykova 15, 080 80 Prešov, Slovensko)

Kniha známá po celém pravoslavném světě: jeromonach Serafím Rose - Pravoslaví a náboženství budoucnosti. Otec Serafím je známou osobností Ruské pravoslavné církve v zahraničí. Byl asketou i theologem. Někteří v něm vidí svatého Otce naší doby. V této knize objasňuje pohled na různá náboženství a duchovní směry z hlediska pravoslavné svatootcovské tradice. Z obsahu knihy: O monotheistických náboženstvích (tedy nekřesťanských náboženstvích vyznávajících jednoho Boha), o moci pohanských bohů, fakírův zázrak a Ježíšova modlitba, o východní meditaci, o novém náboženském vědomí, znamení s nebe (o UFO), o charismatické obnově (tzv. křesťanské letniční proudy v různých církvích)... (Slovensky, 174 str., cena 50 korun, vydal Pravoslávny farský úrad Košice, ISBN 80-968043-1-6, knihu můžete si objednat na adrese: Pravoslávna bohoslovecka fakulta, Masarykova 15, 080 80 Prešov, Slovensko.)

Archim. Cherubim: Zo záhrady Bohorodičky (nostalgické vzpomienky)
Nedávno zesnulý známý řecký autor - duchovní osobnost pravoslavné církve - vzpomíná na svá mladá učednická léta na Athosu, kde žil pod vedením mnišských starců. Představuje nám řadu duchovních osobností, které dosáhly vysokých duchovních úrovní žijíce v dobách nedávných ve skrytu před světem na Svaté Hoře Athos. (Ilustrováno, 310 str, ISBN: 80-967388-2-8, Prešov 1995).

Květy pouště
Krátká vybraná poučení z Filokalie (Dobrotoljubije)

Hlas Otců
Krátké výbory ze spisů svatých Otců

Liturgie sv. Jana Zlatoústého
Posvátný text Božské liturgie ve staroslověnštině (resp. círk. slov. - přepsán latinkou) a jeho soudobý překlad do slovenštiny spolu s komentáři liturgie (pokyny pro kněze a diakona ze Služebníku). Pomůcka pro katechety.

Život ct. Marie Egyptské
Stručný popis života slavné světice - ženy, která se stala z nevěstky poustevnicí.

Archim. Nektarios Antonopoulos: Návrat
Podtitul zní: Pokání - návrat k Bohu; zpověď - návrat do Církve. Jak je zjevné, knížka se zabývá přemýšlením o pokání; klade a hlasem svatých Otců a církevní Tradice odpovídá na otázky: co je hřích a jaké jsou jeho plody?, co je pokání a co pokáním není?, co je zpověď a co nikoliv?, jak se připravujeme na zpověď? atd. Knížka malá rozsahem, ale veliká obsahem a hloubkou myšlenek, odkrývá význam pokání a cestu, po níž se pokání ubírá...

Velcí starci optinské poustevny
"V dnešním moderním světě lidé již přesycení materialismem se stále více, obracejí k duchovním hodnotám, ve kterých nacházejí smysl života. V této knize je v krátkosti shrnuté, v čem spočívá hloubka duchovního života asketů - mnichů, kteří celý svůj život zasvětili službě Bohu a lidem. Jejich životy by se pro nás měli stát příkladem opravdového života pravoslavného křesťana, a to tím spíše, že jsou historicky velice blízké naší době a můžeme je považovat za téměř současné. Boží milost je stále jedna a ta samá, a tak, jak žili svatí lidé v minulosti, můžeme žít i my v současnosti." (Z úvodu knížky).

Havryjil Kostelnyk - Apoštol Petr a římští papežové, čili dogmatické základy papežství
Věcná kritika dogmatických základů římskokatolického papežství z perspektivy pravoslaví a prvotního křesťanství prvých staletí po Kristu - ve světle Písma Svatého i svaté církevní Tradice.
"Nechť pravda života a díla protopresbytera H. Kostelnyka dosvědčená jeho mučednickou smrtí poslouží věřícím v době, kdy sám život Kristovy Církve potvrzuje pravdu jeho spisů, hledání a přesvědčení. Otec Havryjil odsoudil uniatství a zaplatil za to životem. Čtyřicet let po jeho mučednické smrti odsoudil uniatství i samotný Řím." (Motto knihy - o autorovi).

Metropolita Antonij: Rozhovor pravoslavného kněze s uniatským o bludech latiníků a uniatů (řecko-katolíků). Beseda vedená nad knihou Julia Hedžegu. Vydala Pravoslavná církev na Slovensku; 1997. (V překladu je přístupno v plném znění i zde na stránce.)

Arcibiskup Pavel: Ako veríme
Výpověď o pravoslavné víře od vladyky Finské pravoslavné církve. Tenká knížečka napsaná charismatickou osobností finského biskupa, v jejímž úvodu poznamenává známý pravoslavný theolog prot. Alexandr Schmemann: "Málokdy jsem se setkal s takovým množstvím absolutně nevyhnutelných pravd na tak malém množství stran a vysvětlených tak jednoduše a přímo. Když člověk čte tuto knihu, diví se, že mnohé z těchto pravd jsou předmětem sporů a rozdílů.

Výše uvedené brožurky si můžete objednat na této adrese (pokud není uvedeno jinak):

Metropolitní Rada pravoslavné církve na Slovensku,
Budovatelská 1
08001 PREŠOV
Slovensko
Některé z výše uvedených titulů je možno si opatřit na adrese olomouckého detašovaného pracoviště Pravoslavné bohoslovecké fakulty, Masarykova tř. 17, 772 00 OLOMOUC 2 (telefon i fax: 068 / 5224 883)


IIII.

Dále si můžete objednat na adrese knižní distribuce metropolitní rady v Mostě:

Gorazdův sborník zpěvů a modliteb
(Pravoslavné bohoslužby v češtině s notací)

PhDr. Čestmír Kráčmar - Panychida za statečné
(Literatura faktu zabývající se atentátem na Heydricha a skrývání se parašutistů, kteří atentát vykonali, v kryptě pravoslavného chrámu v Praze) (22 Kč)

PhDr. Čestmír Kráčmar - Výstřely na požárech
(15 Kč) (Další knížka zabývající se akcí atentátu na Heydricha a souvislostmi)

Archim. Kryštof - Pravoslavný katedrální chrám v Praze
(Průvodce chrámem) (18 Kč)

Mnich východní církve - Ježíšova modlitba
(Stručné pojednání o modlitbě) (6 Kč)

Prot. Václav Šimek - Zpěvníček pravoslavné rodiny
(18 Kč)

Arcibiskup Pavel - Ako veríme
(Slovensky; 20 Kč)

Bible kralického překladu i ekumenického překladu
(40 Kč a 100 Kč)

Anne de Vries - Vyprávění dětem
(20 Kč)

Theologické sborníky, bohoslovecká skripta, bohoslužebné knihy a dal.

Pravoslavný katechismus
Vše o Pravoslaví formou otázek a odpovědí.
215 stran, 50 Kč, měkká vazba.

Naše Pravoslaví
Stručný výklad Niceo-cařihradského vyznání víry a základní informace o jednotlivých pravoslavných církví.
80 stran, 17 Kč, měkká vazba.

Život našeho Pána Ježíše Krista
Napsal archimandrita Sávva Neruda. Jedinečné zpracování Ježíšova života, události jsou chronologicky řazeny.
150 stran, 25 Kč, měkká vazba.

Lidový sborník modliteb a zpěvů pravoslavné církve
Sestavil svatý biskup Gorazd. Naprosto nezbytná příručka k bohoslužbám s notací, denní i příležitostné modlitby, kalendárium, abecední seznam světců.
600 stran, 60 Kč, tvrdá vazba.

Trojicko-sergejevská lávra
Zajímavé vyprávění o lávře, paralelní text v češtině, slovenštině a ruštině. Bohatě ilustrováno.
Sešit formátu A4, 20 Kč.

Didaché
Starokřesťanský text z prvého století, obsahující stopy nejstarší liturgické praxe Církve a ukazující část apoštolské tradice.
24 stran, 18 Kč, umělecká obálka.

Nejstarší křesťanští poustevníci
Výroky pouštních otců třetího století - Antonia Velikého, Pavla Thebaidského, Ammona Nitrijského.
28 stran, 22 Kč, umělecká obálka.

Biblické dějiny pro nejmenší
Omalovánky s kratičkými popisy biblických příběhů pro děti od 4 let.
115 stran, 20 Kč, měkká vazba.

Biskup Gorazd - Z díla
Unikátní zpracování dějin křesťanství v našich zemích, velice čtivé. Velmi originální pojetí husitství. Připojen výběr kázání. Dobové fotografie.
303 stran, 52 Kč, tvrdá vazba.

Jubilejní sborník.
Osm studií věnovaných cyrilometodějské misii v našich zemích. Odborný pravoslavný pohled na cyrilometodějskou problematiku. Obrazové přílohy.
254 stran, 64 Kč, tvrdá vazba.

Biskup Gorazd.
Životopis svatého vladyky Gorazda z pera Jaroslava Šuvarského, nastiňující zajímavé dobové souvislosti.
257 stran, 48 Kč, tvrdá vazba.

Velikij sbornik.
Známé církevně-slovanské dílo, běžně užívané pravoslavnými křesťany na východním Slovensku. Určeno pro staroslověnskou bohoslužbu, psáno cyrilikou. K disposici pouze prvý díl obsahující postup všech běžných bohoslužeb a modlitby ranní a večerní (výběr z časoslovu), dále výběr z oktoichu (pro sobotní a nedělní bohoslužbu) a z všeobecné mineje.

Výše uvedené tituly si můžete objednat k zaslání na adrese:

Pravoslavný monastýr sv. Prokopa Sázavského
Žižkova 1116
434 01 MOST

(tel. 035/21188)


V.

Pravoslavný monastýr sv. Gorazda

Je zde možnost si opatřit historickou brožurku napsanou archimandritou Cyrilem (Pospíšilem):
Počátky křesťanství v Československu

Akathist ke sv. biskupu mučedníku Gorazdovi II.
(biskup český a moravsko-slezský, + 1942).
Chvalozpěv pro modlitební vzývání tohoto mučedníka naší doby, s jehož osobou je spojeno obnovení pravoslavné cyrilometodějské církve po tisíci letech.

Můžete si objednat na adrese:

Monastýr sv. Gorazda
schiarchimandrita Cyril
Hrubá Vrbka č. 194,
696 73

telefon: 0631/32 91 66.
VI.

Knižní dílna „Rubato“

Didaché
Starokřesťanský text z prvého století, obsahující stopy nejstarší liturgické praxe Církve a ukazující část apoštolské tradice.
24 stran, 18 Kč, umělecká obálka.

Nejstarší křesťanští poustevníci
Výroky pouštních otců třetího století - Antonia Velikého, Pavla Thebaidského, Ammona Nitrijského.
28 stran, 22 Kč, umělecká obálka.

Luboš Marek: Dějiny křesťanství na Rusi (Kyjevská Rus)

Prot. P. Aleš: Vejdu do domu tvého

Objednávejte na adrese: L. Hoffman, ul. Dr. Votočka 15, 543 71 Hostinné

Podrobná nabídka literatury, kterou můžete od Rubata obdržet, je zde.
VII.

Kompletní informace o jihlavském pravoslavném vydavatelství Elijáš jsou zde.

V jihlavském pravoslavném vydavatelství

Elijáš

vychází jako sešitová knihovna
bohatě ilustrovaný pravoslavný sborník
ELIJÁŠ

Doprodáváme ještě Elijáš č. 2 (z obsahu: Avva Arsenij, Myšlenky z knihy „Žebřík“ sv. Jana Klimaka, Moudrosti pouštních Otců, Životy novomučedníků -- sv. biskup Gorazd II., O dobách posledních, Pověst o rabínovi, Skellig Michael -- památka na dávné pravoslavné Irsko, a mnoho dalšího). (18 Kč)

Připravujeme do příštích svazků Elijáše: O charismatickém (letničním) hnutí (Serafim Rose), Křesťanství a judaismus, Duchovní základy ekologie, sv. Jan Damašský -- O ikonách, další kapitoly z pateriku, výňatky z listů svatých Otců atd.

Připravujeme další díl sešitové knihovny Elijáš - svazek č. 4
(z obsahu: moudrost pouštních Otců, z dávných pateriků, sv. Cyril Jerusalemský O vzkříšení, Serafím Rose - Pravoslavný pohled na svět, novomučedník Vikentij, o starém církevním zpěvu, varování rodičům, o regulích skitského života, svatá místa na Západě - Glastonbury atd.)

Elijáše si můžete objednat k zaslání na adrese:

ELIJÁŠ, pravoslavné vydavatelství
Masarykovo n. 4
586 01 JIHLAVA

(pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu).

Nová publikace:

Pohlednice ikon: čtyři druhy barevných pohlednic - 1.) všech českých svatých; 2.) sv. Ivan Český; 3.) sv. Prokop Sázavský; 4.) sv. Gorazd II. (biskup, nový mučedník). (Pohlednice jsou barevné, lesklé; na rubu je text posvátného hymnu ke vzývání svatých - tropar a kondak.)

Moudrost pouštních Otců
Obálka knihy Moudrost pouštních Otců

„Moudrost pouštních otců“ (výběr z pateriku). Výroky a poučení svatých Otců egyptské pouště (4.-5. století); příběhy z pouštních mnišských komunit. Spiritualita svatých poustevníků egyptských je jedním z pramenů pravoslavné duchovnosti. Jedná se patrně o první podobné dílo v českém jazyce. Doporučujeme všem zájemcům o starokřesťanskou duchovnost, o pravoslavnou východní spiritualitu. Kniha má 192 str. (formátu A6), je doplněna slovníčkem pravoslavné duchovní terminologie a mapkou poustevnického Egypta; ilustrováno (cena 95 Kč; včetně balného a poštovného). Můžete si objednat k zaslání na adrese:
(pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu). (prodává též pražské křesťanské knihkupectví Oliva v ulici Jilská 7 Praha 1 - nedaleko od OD Tesco /dříve Máj/).

Každý rok v Jihlavě vydáváme -- NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ
Jedná se velice podrobné církevní kalendárium dle starého (tzv. "juliánského") kalendářního stylu; ke každému dni uvádí vícero jmen světců (včetně roku zesnutí), jejichž památky ten den slaví Církev Boží pravoslavná. U každého dne je ještě místo na poznámky. Dále je u každého dne uvedeno denní biblické čtení a u neděle i výňatek ze svatého evangelia, které na onu neděli připadá. Zařazeny jsou údaje o půstech a nově jsou připojeny výňatky ze životů svatých. Nástěnný kalendář je připravován pouze pro starý kalendářní styl. (Cena 90 Kč)

Výše uvedené tituly (v této kapitole knižní nabídky) si můžete předem objednat na adrese:

Vydavatelství Elijáš
Masarykovo nám. 4
586 01 JIHLAVA

(telefon 56 730 92 64).
(
(pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu). )

Kompletní informace o jihlavském pravoslavném vydavatelství Elijáš jsou zde.


VIII.

Videokazety

Nabízíme videokazety:

Dědictví otců II.
Volné pokračování prvního dílu - viz níže - tentokrát provádí starobylými posvátnými místy v Čechách.

Dědictví otců,
Diváky meditativně provádí po starobylých cyrilometodějských památkách na Moravě; doprovázeno starou pravoslavnou duchovní hudbou; přiložena informat. brožura; viz recense (cena 250 Kč).

Další videokazetou s pravoslavným pořadem: Žijí v Bohu.
Meditativní videopásmo zavede diváky do Rumunska - do oblasti severní Bukoviny a Moldávie, kraje pravoslavných monastýrů, kde v horách žijí mniši a věnují se duchovnímu životu. Autorský filma Petra Barana, natočen v srpnu 1996; délka 61 minut. (Cena 250 Kč)

Rozsáhlé pásmo tří dokumentárních filmů ze Sibiře: Blízko Bohu, blízko kosti.
Videdokazeta se třemi filmovými dokumenty o třech náboženstvích a jejich lidech: 1.) Domovina; 2.) Starověrci /celkem 1 hod. a 27 min./; 3.) Burjaté /1 hod., 24 min./. Unikátní a umělecky zpracovaný filmový dokument, pořízený ve spolupráci s Nadací studia člověka. (Cena 500 Kč.)

Monastýr LESNÁ - filmový dokument z ruského ženského pravoslavného monastýru ve francouzské Normandii (jurisdikce Ruské pravoslavné církve v zahraničí). Délka filmu 33 min. (Cena za videokazetu 250Kč.)

Videokazety objednávejte u autora na adrese:

Petr Baran
video + foto
Černého 23
635 00 BRNO


IX.


Pravoslavné vzdělávací centrum při pražském katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje vydává: Orthodox revue

Vyšla „ORTHODOX REVUE č. III.“ -- obsah nové „Orthodox revue“:

Dokončením práce J. N. Trubeckého Theologie v barvách otevíráme třetí číslo Orthodox revue. Tato poněkud starší, ale významná práce, zaměřená v největší míře na ruskou tradici, se věnuje ikonopisu.

Aby v naší revue nezůstávala opomenuta ani oblast liturgická, zařadili jsme na další stránky překlad úvodu k anglickému překladu Sváteční mineje od biskupa Kallista Warea, který krátce seznamuje s nepohyblivými svátky pravoslavného liturgického roku z liturgicko-theologického hlediska a odkazuje na biblické i apokryfní prameny bohoslužebných textů.

Velice nás těší, že na našich stránkách můžeme uvítat i slovenského autora Jána Zozuľaka. Jeho práce Význam pojmu teológia sleduje chápání slova theologie v pravoslaví od apoštolských otců až po dnešní dobu. Věříme, že vás zaujme.

Ani v třetím čísle nechybí překlad díla významného Otce. Naše nové číslo Orthodox Revue obsahuje netradičně hned dva překlady. V první řadě přinášíme překlad Řeči Náchorovy z byzantského románu Barlaam a Joasaf, který bývá připisován sv. Janovi z Damašku. Tento krátký úryvek je zajímavý tím, že obsahuje Aristedovu Apologii – přesněji řečeno to, co se nám z ní zachovalo v řeckém jazyce. Druhým překladem je výklad Desatera podle Kristova zákona sv. Řehoře Palamy. Malou zmínku o tomto díle jste mohli nalézt již v prvním čísle naší revue (viz Orth rev 1., s. 94, pozn. 23), kam odkazujeme. Neznámé jistě toto dílko nebude ani čtenářům Filokalií (Dobrotoljubie).

Trojiční theologii se věnují dvě práce významných pravoslavných theologů V. Losského a J. Meyendorffa.

Studie V. Losskeho Vycházení Ducha Svatého v pravoslavném učení o Trojici usiluje o pozitivní formulaci pravoslavné triadologie na pozadí problematiky vycházení Ducha Svatého. Přestože práce byla poprvé publikována v roce 1948, dodnes neztratila nic ze své hloubky a zůstává jednou z nejdůležitějších prací, které se pravoslavné triadologii věnují.

Práce spjaté s triadologií, k níž jsme v předcházejících dvou číslech přistupovali z různých hledisek (Trojice a theosis, homoúsios, theologie osoby, podstata a energie), nyní doplňuje článek J. Meyendorffa Svatá Trojice v učení sv. Řehoře Palamy. John Meyendorff hledá odpověď na otázku po vztahu mezi Boží podstatou, Osobami a energiemi. Doufáme, že práce bude vhodným doplňkem jak uvedených triadologických studií, tak též práce arcibiskupa Basila (Krivochéina) Asketické a theologické učení sv. Řehoře Palamy, která vyšla na pokračování v předchozích dvou číslech.

Významnou studií, která z pravoslavného pohledu zpracovává téma aktu stvoření a toho, co bylo stvořeno - po stránce problematiky času, Božích idejí, Boží podstaty a vůle (energií), ale i zbožštění člověka - je práce známého patrologa a theologa G. Florovského. V českém překladu jsme ji nazvali Pohled na stvoření v patristickém myšlení. Tato práce mimo jiné ukazuje, jak ani složité a obtížně řešitelné filosofické a theologické otázky nemohou a nesmí odvádět od toho, co je v životě podstatné a k čemu je člověk povolán.

Třetí číslo Orthodox revue uzavírá článek výše vzpomenutého autora arcibiskupa Basila (Krivochéina) Duch Svatý v životě křesťana podle učení svatého Symeona Nového Theologa, v němž je vyložena hluboká a žitá pneumatologie tohoto velikého byzantského mystika.

Druhé číslo sborníku textů z pravoslavné theologie - Orthodox revue 2. - přinášející odborné články od nás i ze světa, které se týkají dogmatické theologie, patrologie, byzantologie, dějin filosofie a dalších oborů.
Z obsahu: Asketické a theologické učení sv. Řehoře Palamy a jeho vyznání víry; hypostasis - dějiny výrazu a významu; V. Lossky: Theologické chápání lidské osoby; apoštol Petr a jeho nástupnictví v byzantské theologii; theologie v barvách (o ikonách)...
Cena za 168 stran činí 69 Kč.

Adresa na Pravoslavné vzdělávací centrum při pražském katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje: Resslova ul. 9a, Praha 2. e-mail:
(pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu).

Individuální objednávky vyřizuje Oliva - křesťanské knihkupectví, Jilská 7 (110 00 Praha 1 - nedaleko od OD Tesco /dříve Máj/).

Doprodává se první císlo sborníku textů z pravoslavné theologie - Orthodox revue 1. - přinášející odborné články od nás i ze světa, které se týkají dogmatické theologie, patrologie, byzantologie, dějin filosofie a dalších oborů. Je naprosto nepostradatelnou pomůckou pro všechny, kteří si chtějí rozšířit obzor, nebo v těchto oblastech něco znamenat. Skládá se převážně z překladů - většinou studií pravoslavných theologů, kteří žili na západě (Francie, USA ap.) a tudíž věděli jak podat své téma čtenáři vychovanému v západní tradici. Čtenář bude překvapen svěžestí a hloubkou publikovaných textů. Řecké a latinské citáty jsou přeloženy přímo z originálu. Cena za 142 stran činí 69 Kč. (Resslova ul. 9a, Praha 2).
Individuální objednávky vyřizuje Oliva - křesťanské knihkupectví, Jilská 7 (110 00 Praha 1 - nedaleko od OD Tesco /dříve Máj/).


X.


Pravoslavná (nebo související) literatura vydaná v nepravoslavných vydavatelstvích

Poutník vypráví o své cestě k Bohu. (Upřímná sdělení, která učinil poutník svému duchovnímu otci.) Autor neznámý. Přeložil a poznámkami opatřil J. Vacek - vydal vlastním nákladem ve spolupráci s nakladatelstvím Orfeus v r. 1993. ISBN 80-85522-30-6. (Dnes již klasické dílo pravoslavné spirituality - hesychasmu čili praxe Ježíšovy modlitby; doporučujeme s určitými výhradami vůči stylu překladu, který je proveden v jogínském duchu, čímž je text poněkud poznamenán a zkreslen; poznámky připojené překladatelem k textu knihy jsou z hlediska pravoslavného křesťanství zcela nepřijatelné.)

Nikolaj A. Berďajev: Duše Ruska (přel. Ivo Pospíšil; Petrov, Brno 1992; ISBN 80-85247-39-9)

Nikolaj Berďajev: Filosofie lidského osudu; fragmenty z knihy Smysl dějin (vybral, přeložil a medailonem autora opatřil Ivo Pospíšil; vydalo nakladatelství "Zvláštní vydání", Čestmír Kocar, Údolní 21, Brno, v edici "S sebou" - svazek 11; L.P. 1994; str. 46 - malý formát; cena asi 27 Kč; ISBN 80-85436-32-9).

Nikolaj Berďajev: Smysl dějin. Pokus o filosofii člověka a jeho osudu (překlad Jan Kranát, Irina Mesnjankina; ISE v edici Oikoymeni; Praha 1995; ISBN 80-85241-91-9)

Nikolaj Berďajev: Prameny a smysl ruského komunismu (přeložil Ján Komorovský; vydavatelství Sergej Chelemendik-press; ISBN 80-85459-02-7)

V edici "Hlas Velehradu" vyšlo v r. 1993: "P. Tomáš Špidlík: Maria v tradici křesťanského východu"; "Ruská spiritualita, Starci - duchovní otcové národa" (překl. J. Beníček); "Křesťanský východ a my" (symposium Velehrad 1993); - všechny tyto tituly vydala česká provincie Tovaryšstva Ježíšova - nakladatelství Societas.

Biskup Kallistos Ware: Cestou orthodoxie (překlad Milan Bobysud a Rudolf Valenta; Síť; Praha 1996; ISBN 80-901571-6-5) (Velice doporučujeme)

N. V. Gogol: Rozjímání o božské liturgii (překlad Zdeňka Vychodilová; odpovědný redaktor Tomáš Ježek; Refugium Velehrad-Roma /ve spolupráci s Centrem Aletti Velehrad-Roma/, Velehrad 1996; cena 58 Kč; ISBN 80-901957-7-6) Toto české vydání Gogolova rozjímání bohužel nemůžeme kvůli zcela nepřijatelné úrovni překladu doporučit (viz naše recense).

Vladimír Solovjov: Duchovní základy života (překlad Ivan Ondavan; odpovědný redaktor Tomáš Ježek; Refugium Velehrad-Roma /ve spolupráci s Centrem Aletti Velehrad-Roma/, Velehrad 1996; cena 89 Kč; ISBN 80-901957-8-4)

Vladimír Solovjov: Legenda o Antikristu (překlad Eva Strnadová; odpovědný redaktor Vojtěch Suchý; Refugium Velehrad-Roma /ve spolupráci s Centrem Aletti Velehrad-Roma/, Velehrad 1996; cena 58 Kč; ISBN 80-86045-01-3)

Vladimír Solovjev: Idea nadčlověka (přel. Alan Černohous; vydalo nakl. VOTOBIA, v Olomouci 1997; ISBN 80-7198-230-X)

Vladimír Solovjev: Tři rozhovory; o válce, pokroku a konci světových dějin obsahující krátkou legendu o Antikristu a několik menších přiložených statí (překlad Františka Sokolová, Zvon, české katolické nakladatelství; Praha 1997; cena 125 Kč; ISBN 80-7113-188-1)

Mariánský hymnus: Akathistos. (Jazyková redakce, úprava překladu Eva Strnadová; autor komentáře Jiří Novotný; odp. redaktor V. Suchý; vydalo Refugium Velehrad-Roma ve spolupráci s Českou provincií Tovaryšstva Ježíšova; Centrum Aletti; edice Hlas Velehradu; Velehrad 1996; cena 38 Kč; ISBN: 80-901957-3-3) (Doporučujeme)

Richard Čemus: Modlitba Ježíšova - modlitba srdce (hesychasmus). vydalo Refugium Velehrad-Roma ve spolupráci s Českou provincií Tovaryšstva Ježíšova; Centrum Aletti; edice Hlas Velehradu; Velehrad 1996; cena 39 Kč; ISBN: 80-901957-6-8)

Pavel Florenskij: Sůl země (překlad Ján Komorovský, do češtiny Andrej Štefanovič, Nakladatelství Bonus A, Brno 1997; ISBN 80-85914-58-1) (Doporučujeme)

Sv. Atanáš: Život sv. Antonína Poustevníka (přeložili Václav Ventura a kol. a s. Edita Mendelová OP; odpovědný redaktor Tomáš Ježek; Refugium, Velehrad 1996; cena 74 Kč; ISBN 80-901957-5-X) (Velice doporučujeme)

Sergej Bolšakov: Na duchovních výšinách. O lidech, kteří se modlí Ježíšovu modlitbu (osobní vzpomínky a setkání) (přeložil otec Damian OSBM; Regionální kulturní středisko v Žilině, 1995; slovensky) (Doporučujeme)

Olivier Clément: Tři modlitby (přeložil Jiří Stejskal; vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří v r. 1997; 70 str.; cena 59 Kč; ISBN 80-7192-235-8) (Doporučujeme; viz recense )

Nikolaj Berďajev: O otroctví a svobodě člověka (přel. Jan Kranát a Irina Mesnjankina; vydalo nakladatelství OIKOYMENH, Praha 1997, první vydání; ISBN 80-86005-50-X).

Sv. Cyril Jeruzalémský: Mystagógické katechese (překlad Pavel Milko; Refugium Velehrad-Roma /ve spolupráci s Centrem Aletti Velehrad-Roma/; Velehrad 1997; cena 89 Kč; ISBN 80-86045-09-9) (Velice doporučujeme)

Jiří Novotný: Světlo ikon (Refugium Velehrad-Roma /ve spolupráci s Centrem Aletti Velehrad-Roma/; Velehrad 1997; cena 129 Kč; ISBN 80-86045-14-5) (Doporučujeme s výhradami k textu; zde je naše recense této knížky)

Gordana Babic: IKONY (výpravná kniha velkého formátu obsahuje stručnou úvodní stať a 64 celostránkových barevných reprodukcí; přeložil Petr Kaška; vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 1997; cena kolem 550 Kč; ISBN 80-7192-325-7). Pozn.: textová část bohužel obsahuje závažné chyby v teologickém hodnocení ikon; jsou zde představovány některé pro pravoslavné křesťany nepřijatelné názory zakládající se tendenčním západním přístupu (který v současnosti stojí na teologické pozici ikonoborecké).

Gorazd Vopatrný: Pravoslavná církev v Československu v letech 1945-1951. Kniha se pokouší zahájit mapování těžké doby pro zdejší pravoslavnou církev, kdy se česká pravoslavná církev ocitla bez pastýře (biskup Gorazd byl umučen fašisty a církev byla rozpuštěna a zakázána) a navíc vstávala po válce z mrtvých do zcela nové společenské a posléze i politické situace. Zkoumání historie je dílo, k němuž lze používat mnoho různých prostředků. Autor knihy si vybral jeden z nich - svědectví oficiálních archivů. Tím nám otvírá jeden z možných pohledů do minulosti - a to prismatem archiválií (těžiště této knihy totiž spočívá ve shromáždění archivních dokumentů uložených ve státních archivech). Takový pohled je však nutně zatížen jistou jednostranností a určitými dalšími specifickými deformacemi - každý pamětník této zvláštní doby si jistě snadno domyslí, co se tím myslí. Věřme, že tato kniha je teprve zahájením procesu zkoumání života zdejší pravoslavné církve v této složité době. Věřme, že podnítí pamětníky, aby vydali svá osobní svědectví a otevřeli své osobní archivy. Autor těchto řádků ví, že existují osobní kroniky některých duchovních, že byla sepsána vyprávění dnes již zesnulých kněží o této době. Kdyby tyto materiály byly zpřístupněny veřejnosti, poskytly by spolu s knihou Gorazda Vopatrného již poměrně ucelený náhled, na to, co se dělo v naší církvi (a s naší církví) v pohnutých letech poválečných... (Knihu vydalo Centrum pro náboženský a kulturní dialog při Husitské teologické fakultě University Karlovy v Praze jako 9. svazek edice Pontes Pragensis. Stať byla psána jako magisterská práce autora pro Husitskou teologickou fakultu a byla oceněna Bolzanovou cenou UK. Vydáno v r. 1998 v nakladatelství 3K, Srbská 1, 612 00 Brno. ISBN 80-902280-8-9
Připomínky a náměty k úpravám či doplnění této knižní nabídky zasílejte, prosíme, na adresu redakce:
(pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu).<-Skok na seznam „za dveřmi“    <-<-Skok na Homepage