„PROGLAS“

Sv. Konstantina-Cyrila předzpěv k slovanskému překladu Čtveroevangelia

PŘEDZPĚV JSEM SVATÉHO EVANGELIA.

Jak proroci již dříve předpověděli,

Kristus přichází shromáždit národy,

neboť je světlem tohoto celého světa.

5

To se stalo v tomto sedmém věku.

Neb oni řekli: Slepí prohlédnou,

hluší uslyší slovo Písma.

Je tedy třeba poznat Boha.

Proto slyšte, Slované, toto:

10

Dar ten je věru od Boha daný,

dar Boží je to údělu na pravici,

dar duším nikdy se nekazící,

těm duším, které jej přijmou.

Matouš, Marek, Lukáš a Jan

15

učí všechen lid a praví:

Vy všichni, kdož svých duší krásu

vidíte a milujete a rádi byste

temnotu hříchů zapudili

a hniloby tohoto světa se zbavili

20

a rajský život nalezli

a unikli ohni horoucímu,

slyšte nyní svým rozumem,

slyšte všichni lidé slovanští,

slyšte Slovo, od Boha přišlo,

25

slovo, jež krmí lidské duše,

slovo, jež sílí srdce i rozum,

slovo to, jež vede k poznání Boha.

Jako bez světla radost mít nebude

oko patřící na všechno stvoření Boží,

30

neb vše ani není krásné ani viditelné,

tak i každá duše bez knih,

neznající zákona Božího,

zákona Písem duchovního,

zákona zjevujícího ráj Boží.

35

Neb který sluch rachot hromu

neslyšící může se bát Boha?

Též chřípě, nečichají-li vůně,

kterak pochopí zázrak Boží?

Vždyť ústa, jež necítí sladkost,

40

činí, že člověk je jak kámen.

Víc však ještě duše knih zbavená

zdá se být v člověku mrtvá.

To vše nám, bratři tane na mysli,

i povíme vám vhodnou radu,

45

jež všechny lidi odpoutá

od zvířeckého života a chtíče:

abyste pro nerozum své mysli,

posloucháte-li slovo v cizím jazyku,

neslyšeli je jako hlas zvonce měděného.

50

Neb svatý Pavel učil a řekl toto:

Když konám svou modlitbu před Bohem,

chci raději pět slov říci

a svým rozumem je vyložit,

aby i všichni bratři rozuměli,

55

než deset tisíc slov nesrozumitelných.

Který pak člověk to nechápe?

Kdo nepoužije moudrého podobenství,

jež nám dává správný výklad?

Vždyť jako tělu hrozí zkáza,

60

celé je hubí a víc než hnis jitří,

nemá-li náležitého pokrmu,

tak každá duše upadá

a živoří, nemajíc v sobě života Božího,

když slova Božího neslyší.

65

Ještě jiné velmi moudré podobenství

povězme: Lidé, kteří se milujete

a chcete růsti Božím růstem,

kdo z vás neví, že tato víra pravá,

jako símě padající na pole,

70

tak i ona v srdcích lidských

má zapotřebí deště Božích písem,

Kdo může uvést všechny příklady

usvědčující národy bez knih,

75

které nemluví hlasem srozumitelným?

Ani kdybys uměl všechny řeči,

nedovedl bys vylíčit jejich bezmoc.

Než i já chci připojit své podobenství

a mnoho smyslu podat v málo slovech.

80

Nahé jsou všechny národy bez knih

a nemohou zápolit beze zbraně

s protivníkem našich duší,

uchystané za kořist věčných muk.

Nuže národové, kteří nemáte rádi nepřítele

85

a jste odhodláni mocně s ním zápolit,

otevřte dokořán dveře rozumu,

když jste přijali nyní zbraň tvrdou,

kterou kovají knihy Páně

hlavu ďáblovu mocně potírající.

90

Neboť kdo přijmou knihy ty –

Moudrost Kristus v nich mluví

a duše vaše posiluje –

Apoštoly pak se všemi Proroky,

ti kdo jejich slova zvěstují,

95

schopni budou zabít nepřítele,

vítězství dobré Bohu přinesou,

těla hnilobnému rozkladu uniknou,

těla, jehož život je jak ve snu,

nebudou padat, ale pevně stát,

100

neb se ukázali vůči Bohu chrabrými vojíny,

stanou na pravici Božího trůnu,

až přijde ohněm soudit národy,

a věčně radovat se budou s anděly,

ustavičně slavíce Boha milostivého,

105

písněmi ze svatých knih stále

opěvajíce Boha k lidem milosrdného.

Jemu náleží všeliká sláva,

čest a chvála, Božímu Synu vždycky

s Otcem i Duchem svatým

110

na věky věků od všeho tvorstva. Amen.
Zpět na cyrilometodějský rozcestník<-<-Skok na Homepage

NAVRCHOLU.cz